sobota, prosince 25, 2010

Rozhodnutí SDEU ohledně možností autorskoprávní ochrany GUI počítačových programů

Dne 22. prosince 2010 vydal Soudní dvůr Evropské unie rozhodnutí v případu C-393/09, v němž šlo především o to, zda grafické uživatelské rozhraní (zkráceně GUI) počítačových programů spadá do rozsahu autorskoprávní ochrany, kterou počítačovým programům poskytuje směrnice 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů. Dle očekávání SDEU zaujal stanovisko, že toto vyjádření počítačového programu směrnicí chráněno není. Předmětná problematika je však značně kontroverzní a lze očekávat, že se v blízké době ohledně možností ochrany GUI prostřednictvím autorského práva rozvine bohatá diskuse.

neděle, prosince 19, 2010

Sborník z workshopu zaměřeného na modelování právních případů a právních norem

Velmi zajímavý "Workshop on Modelling Legal Cases and Legal Rules" se dne 15. prosince 2010 odehrál na University of Liverpool v souvislosti s pořádáním konference Jurix 2010. Narozdíl od sborníku ze samotné konference (možno zakoupit například zde), byl sborník ze zmíněného workshopu volně zpřístupněn a získat ho můžete například zde.

pondělí, listopadu 29, 2010

Nové číslo Digital Icons

Po delší odmlce se podařilo vydat další číslo výjimečného ruského časopisu Digital Icons. Především články věnované internetovému násilí rozhodně stojí za pozornost.

Plné texty viz zde.
Národní zprávy k implementaci směrnice o e-commerce

Komise s odstupem několika let publikovala výsledky komparativní studie k odpovědnostmímu režimu fungování ISP ve členských státech (za odhalení zdroje děkujeme Evě Martinicové). Zajímavé jsou především národní zprávy rozebírající příslušnou judikaturu.

Kompletní sadu dokumentů k rekodifikaci směrnice o e-commerce včetně národních zpráv viz zde.

pátek, listopadu 19, 2010

Místo zveřejnění informace

Nedávné rozhodnutí anglického High Court přineslo oproti doktríně z případu Gutnick změnu v hodnocení místa zveřejnění informace jako kolizního kriteria. Soud v tomto případě rozhodl, že informace je zveřejněna v místě, kde se fyzicky nachází příslušný server a přirovnal situaci k vysílání. Rozhodnutí se však jeví jako argumentačně problematické především ve vztahu k ochraně osobních údajů nebo postupujícímu rozvoji technologií cloud computing.

Plný text rozhodnutí viz zde.

čtvrtek, listopadu 18, 2010

Revue pro právo a technologie online

První číslo nového časopisu, jehož vydávání garantuje Ústav práva a technologií, bylo zveřejněno online na stránkách Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
Revue pro právo a technologie je specializovaným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.
Vychází dvakrát ročně v češtině a v každém čísle lze nalézt aktuality z legislativy a judikatury, odborné články k aktuálním tématům, recenze odborné literatury a další informace.
Revue pro právo a technologie je určen široké odborné veřejnosti, a to jak praktikujícím právnickým profesím, tak akademické obci a i studentům a všem zájemcům o tuto progresivní oblast práva.
Cílem Revue pro právo a technologie je etablovat se jako vedoucí diskuzní platforma pro technologické obory práva v České republice.

pondělí, listopadu 08, 2010

Formulář pro praktické podněty k datovým schránkám

Libor Kyncl z Ústavu práva a technologií PrF MU vytvořil neoficiální formulář pro vkládání praktických zkušeností s datovými schránkami, z oblasti právní i z oblasti technické. Cílem formuláře je především sebrat podněty a zajímavé myšlenky z praxe týkající se datových schránek, jejich vazeb na další informační systémy i na programy pro vzdálenou práci s nimi. Vkládání zkušeností a podnětů do formuláře je anonymní, je veřejně přístupný zde.

pátek, listopadu 05, 2010

The Art and Skill of Legal Persuasion

Dne 29. listopadu 2010 se v 13:30 - 15:00 v místnosti č. 025 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně uskuteční workshop na téma "The Art and Skill of Legal Persuasion", který povede prof. Delaine R. Swenson.

Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto formuláře.

Další informace naleznete na pozvánce.

čtvrtek, listopadu 04, 2010

Google v. Spojené státy americké (nebo Microsoft?)

Dne 2. 9. 2010 podala společnost Google, Inc. k soudu stížnost na postup U. S. Department of the Interior (obdoba našeho Ministerstva vnitra) při specifikaci požadavků na dodávku softwaru a služeb pro provoz emailových serverů a dalších online nástrojů. Ve své stížnosti Google tvrdí, že požadavky byly záměrně naformulovány tak, aby jim nejlépe vyhovovaly produkty společnosti Microsoft. Mělo tak dojít k porušení zákonných podmínek kladených na tento typ výběrových řízení.

sobota, října 23, 2010

Soudní dvůr EU k právu na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu

Před dvěma dny vydal Soudní dvůr EU rozhodnutí, které se může ukázat jako velmi významné z hlediska institutu odměny v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu, který je v našem právním řádu ČR zakotven v § 25 autorského zákona. V rozhodnutí o předběžné otázce Soudní dvůr mimo jiné řekl, že paušální zpoplatnění všech přístrojů k zhotovování rozmnoženin a nenahraných nosičů bez ohledu na jejich skutečné použití je v rozporu s ustanovením čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. Autorský zákon sice v nadepsaném ustanovení rozeznává situace, kdy se odměna neodvádí, avšak je otázkou, nakolik je tím skutečně podmínce vyřčené Soudním dvorem vyhověno.

středa, října 13, 2010

STOP pro "digitální gilotinu" v Irsku

Soudce irského Nejvyššího soudu Peter Charleton odmítl dne 11. října 2010 žalobu tzv. The Majors (nahrávacích společnosti EMI, Sony, Warner a Universal) na uložení povinnosti irskému ISP UPC aktivně odpojovat uživatele od Internetu, kteří měli údajně zasáhnout do autorských práv. Hlavním důvodem je nedostatečná opora pro tzv. "digitální gilotinu" v irském autorském zákoně (Copyright and Related Rights Acts 2000).

Komentář v Irish Times.
Plný text rozhodnutí.

čtvrtek, října 07, 2010

Open Access workshop: otevřený přístup k informacím ve vědě a výzkumu

Dne 18. října 2010 pořádá Ústav práva a technologií workshop zaměřený na problematiku Open Access. Akce probíhá v rámci celosvětového Open Access Week. Otevřený přístup (open access) znamená bezplatný neomezený online přístup k vědeckým výstupům, zejména k plným textům článků publikovaných v recenzovaných časopisech, ale i k dalším informačnímzdrojům. Cílem tohoto workshopu je seznámit účastníky s tímto fenoménem posledních let v oblasti publikování výsledků ve vědě avýzkumu.

S úvodní přednáškou vystoupí:
RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. (zástupce ředitele pro výzkum, Ústav výpočetní techniky MU)

Workshop povede:
JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (vedoucí Ústavu práva a technologií)

Členové diskuzního panelu:
Mgr. Matěj Myška (asistent na Ústavu práva a technologií)
Mgr. Jaromír Šavelka (asistent na Ústavu práva a technologií)

Datum a čas konání: 18. října 2010, 15:30 - 17:30
Místo konání: Rektorát Masarykovy univerzity, Žerotínovo nám. 9, místnost č.445

Svoji účast potvrďte, prosím, vyplněním tohoto formuláře.

Workshop je v souladu s filozofií Open Access otevřený všem a zdarma.

Propagační leták k workshopu.

Poslední verze ACTA

před několika dny byla zveřejněna poslední vývojová verze dohody ACTA. Oproti původnímu návrh se výrazně změnila především co do závazků států implementovat efektivní blokování a další restriktivní resp. invazivní postupy vůči jednotlivým uživatelům.

Aktuální text dohody viz zde.
Komentář k novému návrhu zveřejněný Michaelem Geistem na jeho blogu viz zde.

pátek, září 24, 2010

COICA

Senátor Patrick Leahy představil legislativní návrh směřující k přímé aplikaci státního donucení v prostředí internetu. Ačkoli je návrh poněkud problematický především co do míry zásahu do svobodné povahy informační sítě, je postaven na velmi dobré reflexi specifických znaků internetu ve vztahu k platnosti a efektivitě práva. Klíčovým kriteriem pro aplikaci státního donucení tak poprvé není fyzický (teritoriální) aspekt ale logická lokalita (doména první úrovně) a je dobře znát, že návrh není jen mediálním výkřikem nebo aktem momentálního politického šílenství (o takovém případu jsme informovali například zde), ale je podložen kvalitní právní analýzou. O rozsahu a nastavení nové úpravy však bude každopádně třeba ještě vést rozsáhlou diskusi.

Text návrhu COICA viz zde.
Rezoluce Evropského parlamentu

Evropský parlament schválil 22. září strategickou rezoluci k budoucímu vývoji ochrany duševního vlastnictví. Z klíčových myšlenek se v něm poprvé objevuje požadavek na společenské uznání práv jako nutné podmínky samotné existence duševního vlastnictví - v tomto směru akcentuje parlament zpřísnění postihu výdělečného porušování autorských práv, a to se zvláštním zaměřením na organizované kriminální aktivity. Naopak je znát odklon od postihu občanských aktivit nebo jednotlivých případů nevýdělečného užívání autorských děl.

Celý text rezoluce viz zde.

pondělí, září 20, 2010

Ochrana titulků autorským právem

Australský Federální soud rozhodl v zajímavém sporu o autorskoprávní ochranu novinových titulků v tom směru, že tyto krátké texty nejsou způsobilé k autorskoprávní ochraně resp. že se na jejich další zpracování i tam, kde by šlo o komplexní informaci, vztahuje doktrína fair use (fair dealing). Některé argumenty rozhodnutí lze analogicky použít i v kontinentálním autorském právu.

Plný text rozhodnutí viz zde.

čtvrtek, září 16, 2010

Užití ochranné známky při šedém prodeji

Opačně než v minulosti judikovaly francouzské soudy rozhodl nyní soud ve státě Arizona ve věci dovolenosti užití ochranných známek výrobce při internetovém prodeji zboží importovaného tzv. šedým kanálem. Soud zde pragmaticky konstatoval, že známka i v takovém případě legitimně označuje produkt výrobce a není tedy důvod bránit jejímu užití.

Abstrakt rozhodnutí viz databanka Martina Samsona zde.

úterý, září 14, 2010

Dokazování a příkaz k prohlídce

V rychlém sledu přinášíme další významný judikát Federálního odvolacího soudu USA, který se tentokrát týká dokazování. V dřívějším rozhodnutí se soud vyjádřil k otázce prohledávání datových nosičů tak, že příkaz k prohlídce musí obsahovat konkretizaci dat, k jejichž nalezení prohlídka směřuje. Tento požadavek se však v praxi ukázal být nesplnitelným a vyšetřování počítačové trestné činnosti se na určitou dobu prakticky zastavilo. V novém rozhodnutí soud toto precedenční pravidlo zmírnil, přičemž už není požadována konkrétní specifikace hledaných dat (požadavek na specifické určení důvodu však zůstává).

Plný text rozhodnutí viz zde.

neděle, září 12, 2010

Prodej software z druhé ruky

Americký federální odvolací soud rozhodl v dlouho očekávaném sporu ohledně prodeje software z druhé ruky v tom smyslu, že oprávněný uživatel software není bez ohledu na datový nosič jeho vlastníkem a neuplatní se tak na něj doktrína prvního prodeje (v Evropě analogická doktríně vyčerpání práva). Tam, kde licenční smlouva neumožňuje sublicenci, je tedy další prodej software (tzn. second-hand) protiprávní. V podobné věci už déle než rok a půl čekáme na rozhodnutí německého BGH - obecně se očekává, že bude mít podobný charakter.

Plný text rozhodnutí viz zde.

sobota, září 11, 2010

Evropský parlament ad ACTA

V právě vydané deklaraci se evropský parlament jednoznačně přihlásil k účasti na vyjednávání o doposud tajné a podle dostupných zpráv značně diskutabilní mezinárodní dohodě ACTA. Vyjednávaná dohoda je považována za jeden z posledních pokusů vydavatelských organizací udržet silou i přes odpor veřejnosti, kreativních odvětví a sektoru ICT současný stav majetkových práv autorských a byla doposud vyjednávána v maximální tajnosti.

Deklarace evropského parlamentu viz zde.
Podrobnější informace o ACTA viz např. zde.

úterý, srpna 31, 2010

Závislost státu na dodavatelích ICT

Podnětný článek ilustrující závislost vitálních funkcí státu na dodavatelích ICT publikoval časopis Wired. Jedná se o krátké, vtipné, přitom však až tragicky pravdivé shrnutí nebezpečných důsledků přehnaného outsourcingu kritické informační infrastruktury.

Článek viz zde.

pondělí, srpna 30, 2010

Okamžik doručení zprávy orgánu veřejné moci

Jeden z mnoha legislativních deficitů právní úpravy datových schránek nedávno zhojil Nejvyšší správní soud, když konstatoval, že za okamžik doručení dokumentu orgánu veřejné moci datovou schránkou se považuje okamžik jeho dodání. Jedná se zřejmě o nejrozumnější z možných alternativ - argumentaci se budeme podrobněji věnovat v zimním vydání Revue pro právo a technologie.

Plný text rozhodnutí viz zde.

středa, srpna 18, 2010

Blokování internetového hazardu

Další krok v souboji mezi národními regulátory/monopoly a internetovými sázkovými kancelářemi učinil francouzský soud. Podle krátké zprávy serveru out-law.com nařídil soud francouzským ISP blokování jedné z gibraltarských sázkových služeb, přičemž se opřel o argumentaci použitou v nedávném rozhodnutí Soudního dvora EU ve sporu o švédský zákaz internetového sázení. Je však velmi pravděpodobné, že spor okolo internetových sázkových kanceláří, v němž je Francie doposud velmi aktivní, tímto rozhodnutím nekončí.

Zprávu o rozhodnutí francouzského soudu viz zde.
Rozhodnutí v případu Sjöberg viz pro informaci zde.

pátek, července 30, 2010

Zajímavé nové publikace on-line

Upozorňujeme na dvě zajímavé publikace z oboru práva ICT a právní informatiky, obě navíc dostupné zdarma on-line. První je zvláštní číslo časopisu EJLT, které obsahuje výběr kapitol z nedávno vydané výjimečně povedené knihy Abdula Paliwaly mapující vývoj angloamerické právní informatiky. Druhým doporučeným pramenem k prázdninovému studiu je nové číslo open source odborného časopisu JIPITEC, které obsahuje hned několik špičkových článků vrcholných představitelů evropské vědy práva duševního vlastnictví.

Zvláštní číslo časopisu EJLT (jednotlivé články v html) viz zde.
Druhé číslo časopisu JIPITEC viz v html zde. Tiskovou verzi v .pdf viz zde.

úterý, července 27, 2010

Odstranění ochrany iPhone (jailbreak)

EFF uspěla s žalobou na zahrnutí tzv. jaibreaku mezi typické výjimky z ochrany podle DMCA. V mnoha směrech se jedná o průlomové rozhodnutí a jistě ovlivní další směřování ochrany DRM v USA.

Plný text rozhodnutí viz zde.
Komentář časopisu Wired viz zde.
Oslavný komentář EFF viz zde.
Soudní dvůr k internetovému sázení

Další předběžnou otázku k činnosti internetových sázkových kanceláří rozhodoval Soudní dvůr. Nikoli překvapivě dospěl k závěru, že stát může na svém území nediskriminačně zakázat poskytování služeb internetového sázení. Toto rozhodnutí, přestože bylo v některých komentářích chápáno jako krok k omezení možností internetových sázkových kanceláří působit ve členských státech EU, nepřináší do problematiky internetového sázení nic závažného. Stále totiž nelze zakázat občanům členských států, aby prostřednictvím internetu "vycestovali" do jiného členského státu a umístili tam své sázky. Internetové sázkové kanceláře tedy mohou nadále působit z Malty či Kypru, jen mohou být omezeny v zakládání národních poboček.

Plný text rozhodnutí viz zde.
YouTube odpovídá jen jako ISP

V případě zásahu do subjektivních práv formou videa umístěného na YouTube se tato služba považuje za ISP typu hosting podle specifického ustanovení DMCA. Rozhodl o tom formou souhrnného rozsudku americký soud. DMCA používá obdobný režim omezení odpovědnosti jako Směrnice o eCommerce - v obou případech však prozatím pro služby typu YouTube chybí do značné míry konkrétní judikatura především k otázkám tzv. notice a takedown procedur.

Plný text rozhodnutí viz zde.
Stručný komentář serveru out-law.com viz zde.

neděle, července 25, 2010

Dostupnost národních zpráv IACL

Po omezenou dobu jsou dostupné ke stažení národní zprávy z 18. Kongresu Mezinárodní akademie srovnávacího práva. Pro obor práva ICT jsou zajímavé především sekce Internet Crimes a Intellectual Property. Dokumenty budou po skončení akce odstraněny z webu (některé národní zprávy budou pak publikovány jako články nebo monografie), takže je doporučujeme stahovat na lokální disky.

Národní zprávy i zpravodajské souhrny viz zde.

středa, června 23, 2010

Přechod evidence zaknihovaných cenných papírů

Od 7. července 2010 převezme centrální evidenci českých zaknihovaných cenných papírů od Střediska cenných papírů společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Oficiální informace k přechodu evidence lze nalézt zde na webu Centrálního depozitáře, zde na webu Střediska cenných papírů či zde na webu regulovaného trhu RM-systém. Na posledním uvedeném odkazu naleznete i praktické informace o přechodu pro investory.

středa, června 16, 2010

Seminář Elektronické platební prostředky

Ústav práva a technologií pořádá dne 17. června seminář "Elektronické platební prostředky".
Seminář, který povede Mgr. Bc. Libor Kyncl, posluchače seznámí se základy právní úpravy v oblasti (elektronických) platebních prostředků, s nimi souvisejících platebních služeb, elektronických peněz a způsobu jejich užití v praxi. V neposlední řadě bude věnována pozornost dohledu České národní banky v této oblasti. Seminář bude pojat podle nového zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, který je účinný od 1. listopadu 2009 a seznámí posluchače též s novinkami a změnami, které tento předpis přinesl.

Více informací a elektronickou přihlášku vizte zde.

úterý, června 15, 2010

Nový blog o on-line řešení spotřebitelských sporů

Zajímavá iniciativa k řešení přeshraničních spotřebitelských sporů spustila svůj blog na stránce http://www.odrandconsumers2010.org/ - součástí blogu jsou oznámení o aktivitách v gesci UNCITRAL i dílčí dokumenty. Výstupem projektu by měly být v první fázi nejen modelové předpisy, ale i doporučení pro maloobchodní praxi. V tomto směru je důležití, že se této iniciativy od počátku účastní řada významných tržních subjektů.

neděle, června 13, 2010

Konference České právo a informační technologie

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s partnery v rámci projektu č. 0701 operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pořádá II. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice České právo a informační technologie ve dnech 9. - 10. 9. 2010 ve SPORT-V-HOTELU Hrotovice, okres Třebíč. Registrace na konferenci byla otevřena na konferenčním webu.

středa, května 26, 2010

Ve dnech 26. a 27. května, vždy od 18 hodin, se na Prague College uskuteční přednášky konané pod záštitou projektu Underground City XXI a Prague College Master Speakers Series, kde jako host vystoupí též jeden ze zakladatelů kyberpunku Bruce Sterling. Více informací o této mimořádně zajímavé akci naleznete na www.praguecollege.cz.

sobota, května 08, 2010

2015.eu

Evropský parlament přijal strategickou rezoluci označenou jako 2015.eu k rozvoji evropské informační společnosti. Rezoluce obsahuje řadu zajímavých myšlenek a mimo jiné reflektuje i lidskoprávní rozměr distributivních informačních práv jednotlivce.

Plný text rezoluce viz zde.
Důvodovou zprávu a doporučení výborů viz zde.

pátek, dubna 23, 2010

Knihy o e-Governmentu od OECD zdarma

OECD na svých webových stránkách nabízí velmi zajímavé knihy o e-Governmentu ve formátu PDF zdarma (tištěné verze lze zakoupit). Knihy obsahují kromě doporučení pro státy i přehledy existujících přístupů a srovnání mezi právními úpravami mnohých států. Například se jedná o The e-Government Imperative, e-Government for Better Government a o Rethinking e-Government Service.

středa, dubna 21, 2010

Iniciativa za změny v právu na ochranu soukromí

Novou iniciativu za změnu práva na ochranu soukromí, která si klade za cíl vyvolat společenskou a politickou diskusi nad základními otázkami soukromí a jeho právní ochrany v měnících se podmínkách informační společnosti založilo společně několik předních amerických společenských a obchodních institucí. Na sdružení je zajímavé, že je tvořeno nejen lidskoprávními organizacemi a sdruženími bojujícími za svobodu internetu, ale též významnými zástupci internetových podnikatelů.

Web sdružení viz zde.
Sdružení se významně angažuje v diskusi okolo odpovědnosti ISP a administrativně-právního blokování internetu. Zajímavou analýzu situace přinesl nedávno Google zde.

Seminář Informační bezpečnost pro právníky a ekonomy
Ústav práva a technologií pořádá dne 1. června seminář "Informační bezpečnost pro právníky a ekonomy".
Seminář, který povede RNDr. Dalibor Klusáček, posluchače seznámí s historií kryptografie včetně nejznámějších historických šifrovacích technik. Dále se pak zaměří na dvě nejdůležitější formy kryptografie – symetrickou a asymetrickou (public key) kryptografiii. Posluchači budou seznámeni s jejich principy a aplikací v existujících elektronických systémech (zabezpečený web, elektronický podpis, šifrování bankovních transakcí, ukládání hesel, atd.). V neposlední řadě se seminář zaměří na podstatu typických útoků na zabezpečené systémy (phising, podvodné e-maily, spam, podvodné www stránky, klasická kryptoanalýza, atd.) a obranu před nimi.

Více informací a elektronickou přihlášku vizte zde.
Seminář Elektronické dokumenty v právní praxi

Ústav práva a technologií pořádá dne 1. června 2010 seminář "Elektronické dokumenty v právní praxi".
Cílem semináře, který povede vedoucí ústavu JUDr. Radim Polčák, Ph.D., je popsat a na praktických příkladech vysvětlit režim používání elektronických dokumentů při kontraktaci a při komunikaci s orgány veřejné moci. Výklad bude zaměřen především na praktické otázky uzavírání a prokazování elektronických smluv, jakož i na možnost činit správní a soudní podání v elektronické formě. Mimo jiné bude účastníkům představen též nový právní režim využití datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb.

Více informací a elektronickou přihlášku vizte zde.

pondělí, dubna 19, 2010

Letní škola práva ICT

Ústav práva a technologií PrF MU pořádá ve spolupráci s partnerskými pracovišti Queen Mary University of London, Univerzity v Leidenu, Univerzity Göttingen, Univerzity Wroclaw, Univerzity Pécs a UPJŠ Košice tradiční Letní školu práva ICT. Jedná se jako v předchozích letech o výběrovou akci, která se letos uskuteční v maďarské Pécsi.

Bližší informace a předběžný program viz zde.
Přihlašovací formulář viz zde.

středa, dubna 14, 2010

ELSA - Seminář

Seminář, který pořádá ELSA Německo je určen studentům z ČR, Polska a Německa.
Tematicky se zaměří zejména na oblast kyberkriminality.
Deadline přihlášek je 25. 4. 2010.

Více podrobností zde.

pondělí, dubna 12, 2010

Digital Economy Act

Diskutabilní Digital Economy Bill byl schválen. Plný text finální verze viz zde. Jeho okamžité účinky nejsou nikterak zásadní, ale přetrvávají otázky, zda jde z dlouhodobého hlediska o krok správným směrem.

Plný text viz zde.
Časový sled důležitých událostí viz článek The Register zde.
Krátký komentář telegraph.co.uk. viz zde.
Jednu z mnoha silně negativních reakcí viz například zde.
Odpovědnost aukčních serverů

Odchylně od dosavadní judikatury evropských soudů (zejména německých a francouzských) ohledně míry odpovědnosti aukčních serverů za právní vady nabízeného zboží rozhodl Odvolací soud státu New York. Zatímco evropské soudy v podobných případech konstatují prevenční povinnost na straně provozovatele aukčního serveru (viz např. případ ricardo.de nebo ebay.de), aplikoval americký soud na aukční server v plném rozsahu omezení odpovědnosti jako na provozovatele služby typu hosting.

Plný text rozhodnutí v .pdf viz zde.
O případu krátce informoval časopis Wired zde.
Odpovědnost za obsah diskusních fór

Anglický High Court se při posouzení odpovědnosti provozovatele diskusního fóra přiklonil k názoru, že tam, kde sám provozovatel moderuje resp. upravuje uživatelské příspěvky (provádí například opravu gramatických chyb), není považován za poskytovatele služby typu hosting a nevztahuje se na něj omezení odpovědnosti za obsah příspěvků.

Plný text rozhodnutí viz zde.
Komentář serveru out-law.com viz zde.

sobota, dubna 03, 2010

Cyberspace 2010 on air

Byl publikován Call for papers na konferenci Cyberspace 2010. Registrovat abstrakty je možno zde.

pátek, dubna 02, 2010

Data retention workshop

Dne 26. května 2010 pořádá Ústav práva a technologií workshop zaměřený na problemtiku tzv."data retention". Více informací zde.

středa, března 17, 2010

Nový časopis

Volně dostupný odborný časopis Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law zaměřený na srovnávací studie v oboru evropského práva ICT spustily na základě společného projektu Max Planck Institut, Leibnizova Univerzita v Hannoveru a Univerzita Georga Augusta v Göttingenu. Na stránky časopisu budou postupně přibývat vyžádané články národních zpravodajů na společná témata.

Web časopisu viz zde.


Webinar o řešení sporů z doménových jmen - volná účast

Rozhodčí panel pro řešení sporů z doménových jmen při RS OHKAK pořádá dne 22.3. v 16:00 webový seminář (webinar) na téma novinek souvisejících se zavedením nových národních znakových sad pro doménová jména .eu.

Informace o akci viz zde.
Pro účast (zdarma), viz zde.

sobota, března 13, 2010

Evropský parlament a ACTA

Poslanci Evropského parlamentu se vložili do utajovaného procesu vyjednávání mezinárodní úmluvy o ochraně autorských práv Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Zatímco se v ČR zatím postup jednání daří úspěšně tajit, poslancům Evropského parlamentu už zřejmě došla trpělivost a žádají od Komise informace.

Podrobně o hlasování v Evropském parlamentu informoval server out-law.com zde.

čtvrtek, března 11, 2010

Psychologie a internet

Spoluorganizátor konference Cyberspace, docent psychologie David Šmahel, založil na portálu aktualne.cz nový blog věnující se psychologii a internetu. Cílem tohoto blogu je dle Šmahela "přiblížit čtenářům odbornější pohled na témata točící se okolo psychologie a internetu, chování lidí online, dopadů používání internetu na společnost a jedince atd."

pátek, března 05, 2010

Vítězství DRM

RealNetworks oznámila, že se po prohraném sporu s MPAA v prvním stupni nebude dál soudně bránit a uzavřela s MPAA smír. MPAA tedy zřejmě s konečnou platností docílila výroku, podle kterého software RealDVD na kopírování DVD porušuje ochranu DRM a jeho výroba a distribuce je tedy protiprávní. Rozhodnutí přitom nerozlišuje, zda jde o kopírování pro osobní potřebu kryté zákonnou licencí (v USA doktrínou fair use).

O aktuálním vývoji informoval magazín WIRED zde (viz rovněž linky na související články). O obsahu smíru infomoval server jukut.com zde.

úterý, března 02, 2010

Data retention v Německu protiústavní

Německý Spolkový ústavní soud dnes vyhlásil rozsudek ve věci ústavní stížnosti proti legislativě implementující tzv. "data retention" směrnici (2006/24/ES). Ustanovení neměckého telekomunikačního zákona a trestního zákoníku umožňující celoplošné a preventivní monitorování a uchovávání komunikačních dat pro účely trestního stíhání jsou dle Soudu v rozporu s německým základním zákonem. Kromě zrušení příslušných ustanovení Soud dále rozhodl o povinnosti operátorů okamžitě smazat veškerá doposud uchovávaná data.
Plné rozhodnutí soudu v němčině zde.
Komentáře v médiích v němčině např. zde, zde a zde.

středa, února 24, 2010

Rozhodnutí italského soudu k trestní odpovědnosti ISP

Za neoprávněný zásah do soukromí byli v Miláně odsouzeni tři vedoucí pracovníci tamější pobočky společnosti Google k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání půl roku. Verdikt byl vynesen v souvislosti s tím, že společnost nebyla schopna včas zareagovat a odstranit z portálu Google video záběry šikany chlapce s Downovým syndromem. Více se můžete dozvědět například na informačním portálu wired.com nebo theregister.co.uk.

sobota, února 13, 2010

Nekalosoutěžní žaloba - smažení vajec na čipu

Neobvyklá srovnávací reklama na produkty společnosti Emulex vedla k nekalosoutěžní žalobě ze strany konkurenta QLogic. Předmětné video ukazuje nevýhody konkurenčních produktů spočívajících v přehřívání na praktické ukázce s malou pánvičkou položenou přímo na čipu. Krátkou zprávu o případu společně s videem přinesl The Register zde.

pátek, února 12, 2010

Extrateritorialita trestního práva

V aktuálním rozhodnutí vymezil anglický odvolací soud svou jurisdikci nad trestným informačním obsahem fyzicky umístěným mimo území jurisdikce ale volně dostupným na internetu. Rozhodnutí je jedním z prvních tohoto typu v Anglii a zajímavé je především technickou (formální) argumentací použitelnou i v kontinentálním právu. Plný text viz zde.

pondělí, února 08, 2010

Publikován Call for Papers na konferenci EDem10

Zde byl publikován Call for Papers na 4th International Conference on eDemocracy 2010, která se bude konat v Kremsu v severním Rakousku ve dnech 6. až 7. května 2010. Konference se bude konat v angličtině. Návrhy příspěvků lze organizátorům zasílat do 1. března 2010 včetně.
Rozsudek ohledně odpovědnosti ISP

V Austrálii vydal tamější Federal Court of Australia rozsudek ve věci AFACT vs iiNet. Z rozsudku, který můžete v celém znění i v sumáři nalézt zde (v angličtině), vyplývá, že ISP neodpovídá za škodu způsobenou uživateli jeho služeb ve chvíli, kdy ISP sám přímo právní předpisy neporušil. Neúspěšným žalobcem bylo sdružení Australian Federation Against Copyright Theft (AFACT) zastupující několik desítek společností distribuujících filmovou produkci. Více též zde, zde nebo zde.

středa, ledna 27, 2010

Konference - odpovědnost ISP

Konferenci věnovanou především odpovědnosti ISP organizuje IRI při Leibnizově univerzitě v Hannoveru. Na akci vystoupí především přední němečtí odborníci na právo ICT, jednacím jazykem je angličtina. Více informací viz zde.

středa, ledna 20, 2010

Call for Papers - digital icons

Výzkumné centrum digital icons publikovalo výzvu k podávání příspěvků pro zvláštní číslo časopisu DI. Tématem je omezování soukromí v informačních sítích totalitními systémy a call je otevřen do 1. 5. 2010. Podrobnější informace o tématu a proceduře publikace viz zde.

úterý, ledna 19, 2010

Webcast: Virtualisation as a business enabler

Populární server The Register pořádá webový workshop k tématu virtualizace v podnikání. Uskuteční se 21. 1. 2010 ve 12:00 CET, registrace a další informace jsou k dispozici zde. Workshop bude nahráván a video včetně ppt prezentací bude rovněž k dispozici.

pátek, ledna 15, 2010

Poslední šance - eeeGov Days

Do 20.1. je poslední šance přihlásit se s referátem na 8. ročník eeeGov Days. Konference se uskuteční ve dnech 21.-23.4. v Praze a je organizována EPMA pod záštitou předsedy vlády ČR. Bližší informace viz konferenční web zde.
Google a digitální cenzura

Google zveřejnil na svém oficiálním blogu zprávu, že odstraní cenzuru při vyhledávání na čínské verzi svého vyhledávače www.google.cn i za cenu možného odchodu společnosti z Číny. Jako důvod uvádí hackerské útoky proběhlé v polovině prosince, při jejichž prošetřování zjistil širší souvislosti.

čtvrtek, ledna 07, 2010

Konference v Tunisku

7. - 8. července 2010 a 5. - 7. července 2010 se na Sousse University ve stejnojmenném městě v Tunisku budou konat konference 5th International Conference on Interactive Mobile and Computer Aided Learning IMCL2010 a 10th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies. Více informací o obou konferencích lze nalézt zde a zde. Konference se zaměří na moderní metody vzdělávání za použití mobilních a pokročilých počítačových technologií.
Nová kniha - eJustice

Vynikající text o elektronizaci justice obhájila jako disertační práci na Leidenské univerzitě soudkyně Dory Reiling. Díky grantu je text k dispozici on-line zde.

neděle, ledna 03, 2010

Digital Economy Bill

Zajímavá diskuse se rozproudila okolo navrhovaného britského zákona pokrývajícího hned několik oblastí ICT práva. Plný text návrhu viz zde, jednu z posledních analýz viz zde.

pátek, ledna 01, 2010

Ústav práva a technologií

Od 1. 1. 2010 končí svoji činnost na Právnické fakultě Pracovní skupina pro právo a ICT a vzniká Ústav práva a technologií.

Krátké zprávy viz zde nebo zde. O založení ústavu informovala i Česká televize v pořadu Milénium zde.