sobota, března 31, 2012

EC3 - European Cybercrime Center

Evropská komise delklarovala vůli založit při Europolu Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě. Souvislosti vzniku EC3 a další podrobnosti o jeho činnosti lze vyčíst z tiskové zprávy Zastoupení Komise v ČR
Plný text prohlášení.

středa, března 21, 2012

7. Internationales For..Net-Symposium „Anonymität. Recht – Technik – Menschenbild“

Ve dnech 19. a 20. dubna 2011 pořádá sdružení For..Net zajímavé symposium zaměřené nejen na právní otázky související s anonymitou v informačních sítích.

Více informací a přihlášky na webu sympozia.

úterý, března 06, 2012

Rozsudek SDEU ve věci Dataco Football Ltd.

Soudní dvůr ve svém rozsudku z 1. 3. 2012 pokračuje v řešení právních otázek ve vztahu k rozpisům utkání anglických a skotských fotbalových ligových soutěží, potažmo tedy právní ochraně databází.

Soud ve svém rozsudku mj. konstatoval, že:
"...na „databáze“ ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 96/9 se vztahuje ochrana podle autorského práva stanovená touto směrnicí za podmínky, že výběr nebo uspořádání údajů v ní obsažených je originálním vyjádřením tvůrčí svobody jejího autora, což přísluší ověřit vnitrostátnímu soudu.

(46) V důsledku toho:
  • duševní úsilí a dovednosti vynaložené na vytvoření uvedených údajů nejsou relevantní pro určení způsobilosti uvedené databáze pro ochranu tímto právem;
  • pro tyto účely je bezvýznamné, že výběr nebo uspořádání těchto údajů obsahuje či neobsahuje přidání podstatného významu těmto údajům, a
  • značné pracovní úsilí a dovednosti vyžadované pro vytvoření této databáze nemohou jako takové odůvodnit takovou ochranu, pokud nevyjadřují žádnou originalitu výběru nebo uspořádání údajů, které databáze obsahuje.


Poděkování za upozornění na tento zajímavý judikát patří Martinu Husovcovi.