pondělí, března 31, 2014

SDEU k problematice povinného blokování přístupu k obsahu ze strany ISP

SDEU se vyjádřil k otázce možného soudního nařízení povinnosti ISP prvního typu blokovat přístup k webovým stránkám protiprávně zpřístupňujícím autorská díla. Rozhodnutí obecně umožňuje soudům nařizovat v rozumné míře (zde zřejmě měřené praktickou resp. ekonomickou efektivitou) perspektivní blokování za současné proporcionální ochrany informačních práv uživatele.

Plný text rozhodnutí viz zde.

úterý, března 25, 2014

ÚS k elektronickým podáním

Ústavní soud se vyjádřil k otázce nutnosti podepsání zaručeným elektronickým podpisem přílohy elektronického podání učiněného e-mailem. Rozhodnutí není překvapivé - situaci, kdy je podepsán zaručeným elektromickým podpisem obsah e-mailu (přičemž příloha jako taková podepsána není), označil Ústavní soud za konformní s procesními požadavky na elektronické podání. Obzvláště lze v rozhodnutí vyzdvihnout důležitou myšlenku ohledně teleologie doplňování nepodepsaných podání listinným originálem - ÚS zde konstatuje, že smyslem a účelem tohoto požadavku je ověření identity účastníka řízení.

Plný text rozhodnutí viz zde.

pondělí, března 24, 2014

IP adresa jako identifikační prvek

Zajímavé rozhodnutí vydal minulý týden oblastní soud na Floridě. Soudní spor se týkal porušování autorských práv sdílením filmu prostřednictvím P2P sítě Bittorent. Žaloba byla směřována proti vlastníkovi domu s internetovým připojením, který byl identifikován na základě  geolokace IP adresy ze které byl sdílen autorskoprávně chráněný obsah. Soudkyně v předmětném rozhodnutí konstatovala, že IP adresa sama o sobě nemůže jednoznačně identifikovat konkrétního uživatele, který atorskoprávně chráněný obsah sdílel, protože k ní může být připojeno více zařízení, které používá více uživatelů. Z toho důvodu žalobě nebylo vyhověno.

Celé rozhodnutí je k dispozici zde.

Ústavný súd ČR a doménové meno globtour.cz


MicroBlog Priateľov EISi práve priniesol správu, že Ústavný súd ČR dňa 6.3.2014 (spis.zn.: III.ÚS 2912/12) odmietol pre zjavnú neopodstatnenosť ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti Globtour, spol. s r. o. vo veci doménového mena globtour.cz.

Súd vo svojom odôvodnení zaradil medzi "majetkové práva" aj právo k doménovému menu.
Svoje rozhodnutie odôvodnil tak, že:

... Pojem “majetek”, uvedený v čl. 11 odst. 1 Listiny resp. čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, má autonomní povahu, která se neomezuje na vlastnictví hmotných statků a je nezávislá na formálním vymezení ve vnitrostátním právu; mezi “majetková práva” ve smyslu citovaných článků tak mohou patřit i některá práva a zájmy, jako např. v projednávaném případě právo k doménovému jménu.
Ústavní soud je toho názoru, a účastníci to zřejmě nepopírají, že předmětné doménové jméno “globtour.cz” bylo majetkem ve smyslu citovaných článků Listiny a Úmluvy. Zjevné zasahování do práva stěžovatelky na pokojné užívání svého majetku by mohlo být spatřováno ve skutečnosti, že byť stěžovatelka (po rozhodnutí dovolacího soudu) svého majetku nebyla přímo zbavena, bylo jí zakázáno užívání a nakládání s doménovým jménem globtour.cz, vyjma jeho převodu na žalobkyni. Je proto dále nutné zabývat se tím, zda takové omezení bylo ospravedlněno z hlediska třetí věty čl. 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě, který přiznává státu právo upravovat užívání majetku pomocí “zákonů”.
Zásah do práva na pokojné užívání majetku může být ospravedlněn, když se prokáže, že byl proveden v “obecném zájmu” a “za podmínek, které stanoví zákon”. Kromě toho každé zasahování musí splňovat i kritérium přiměřenosti, tj. opatření, kterým dochází k zasahování, musí zajistit “spravedlivou rovnováhu” mezi požadavky obecného zájmu společnosti a požadavky ochrany základních práv jednotlivce, přičemž požadovaná rovnováha nebude dána, pokud dotčená osoba nese zvláštní a nadměrné břemeno.
V projednávaném případě obecné soudy dospěly k závěru, že zásah do základního práva stěžovatelky na pokojné užívání majetku (doménového jména) byl nezbytný v obecném zájmu a to k ochraně práv žalobkyně chráněných výše uvedenými zákony. S tímto závěrem se Ústavní soud ztotožňuje. Ze zjištěných skutečností též nelze dovodit, že napadenými rozhodnutími obecných soudů bylo stěžovatelce uloženo “zvláštní a nadměrné břemeno.”
Z uvedeného tudíž plyne, že k porušení čl. 11 Listiny resp. čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě nedošlo...“

Súd v závere uviedol, že vo vzťahu k napadnutej časti rozsudku dovolacieho súdu, ktorým bolo dovolanie odmietnuté ako neprípustné, ústavná sťažnosť neobsahovala akékoľvek ústavne relevantné tvrdenie. Totiž podľa jeho odôvodnenia, sťažovateľka bez dostatočne relevantnej ústavnoprávnej argumentácie iba polemizuje so závermi, ku ktorým v jej právnej veci dospeli všeobecné súdy, čím stavia Ústavný súd do role ďalšej súdnej inštancie.

Ústavný súd ČR: Plný text rozhodnutia (Doc)

Za zmienku stojí aj prečítanie Amicus curiae (EISi) v danej veci.

pátek, března 21, 2014

Report ze semináře Forensic Computing

V listopadu 2013 proběhl na zámku Dagstuhl Liebnitzova centra pro informatiku týdenní seminář na téma Forensic Computing, kterého se zúčastnili také zástupci Ústavu práva a technologií. Odborníci z oblasti IT a práva v rámci diskusních skupin probírali různé problémy v oblasti Forensic Computing na základě nichž vznikl zajímavý report, který obsahuje abstrakty přednesených příspěvků i závěry diskusních skupin.

Celý report najdete zde.

středa, března 19, 2014

Směrnice o kybernetické bezpečnosti

Hlavním tématem Evropského parlamentu byla v minulém týdnu zejména (a naprosto pochopitelně) reforma ochrany osobních údajů, která parlamentem bez větších obtíží prošla. V rámci stejného zasedání však došlo i ke schválení Návrhu směrnice o opatřeních k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (v EUR-Lexu pod celexovým číslem 52013PC0048). Přepis debaty na půdě Evropského parlamentu je k dispozici zde, kompletní životopis dokumentu v rámci legislativního procesu pak zde. Dokument bude dále předložen Radě, datum ještě není stanoveno.

středa, března 12, 2014

Další krok k reformě ochrany osobních údajů v EU

Evropský parlament dnes schválil návrh nařízení (621 k 10 hlasům) i návrh směrnice (371 ku 276 hlasům). V květnových volbách zvolení poslanci si tak budou moci vybrat, zda budou pokračovat v práci, která byla konsolidována dnešním hlasováním, či začnou práci na úpravě 19 let staré legislativy od počátku.

Tiskové prohlášení k dnešnímu hlasování je k dispozici zde.

pondělí, března 10, 2014

Samsung může na území USA dále prodávat telefony zasahující do 3 patentů Apple

Zajímavým rozhodnutím skončila jedna z bitev patentové války mezi Apple a Samsungem. Apple v tomto sporu nárokoval zákaz prodeje 23 zařízení Samsungu, které porušovaly 3 jeho patenty. Soud nakonec usoudil, že Apple neunesl důkazní břemeno, neboť "[a]by mohl Apple po soudu požadovat vydání tak mimořádného zákazu prodeje tak komplexních zařízení kvůli porušování tři patentů na dotykové funkce software, musí unést důkazní břemeno a prokázat, že tyto tři softwarové funkce pro dotykový displej zvyšují poptávku zákazníků po produktech Samsungu." Podle soudu se to Apple prokázat nepodařilo. Samsung nicméně musí stále Apple zaplatit náhradu škody za zásah do patentů ve výši 930 milionů dolarů.

Celé rozhodnutí je k dispozici zde.
Spor navázal na dřívější rozhodnutí dostupné zde.

neděle, března 09, 2014

Rozhodnutí ke kolizní otázce - Facebook spravuje osobní údaje dle německého práva

Velmi inspirativní rozhodnutí vydal berlínský Kammergericht ve věci irské centrály Facebook. Soud se na rozdíl od předchozí judikatury v jiných spolkových zemích přiklonil k názoru, že Facebook je správcem osobních údajů dle německého práva a jako takový podléhá jurisdikci místně příslušných orgánů ochrany osobních údajů. Vzhledem k rozdílné judikatuře v různých spolkových zemích lze v této otázce očekávat dříve nebo později rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Povinnost doručovat do datové schránky

K povaze povinnosti doručovat procesní písemnosti do datové schránky (DS) se vyjádřil Městský soud v Praze. Z rozhodnutí je podstatná především interpretace rozsahu povinnosti soudu doručovat do DS ve vztahu k právní jistotě adresáta. Ze skutkového stavu je třeba poukázat zejména na skutečnost, že neúčinné listinné doručení bylo v tomto případě provedeno fikcí.

Plný text rozhodnutí viz na serveru Salvia zde.

pátek, března 07, 2014

Snowdenova výpověď

Edward Snowden dne 6. 3. 2014 vypovídal v rámci vyšetřování sledovacích praktik, které odhalil veřejnosti. Přepis jeho výpovědi, která se uskutečnila za pomoci videokonference se členy komise, je možné nalézt zde.

čtvrtek, března 06, 2014

Soutěž studentských prací na téma kybernetické bezpečnosti

CCD COE vyhlásilo v souvislosti s připravovanou konferencí soutěž studentských prací na témata související s kybernetickou bezpečností. Vítězné práce budou prezentovány na konferenci CyCon a obdrží symbolickou finanční odměnu.

Podrobnější informace a podmínky účasti viz zde.
Stránky konference viz zde.

sobota, března 01, 2014

Veřejné licence - sběr dotazů z praxe

V rámci řešení grantového projektu GAČR č. P408/12/2210 již byla vydána příručka k aplikaci veřejných licencí "Veřejné licence v České republice".
Do druhé verze této příručky bychom rádi zařadili rozšířenou sekci "Často kladené otázky k veřejným licencím" (FAQ). Právě pro sběr dotazů z praxe by měl sloužit tento formulář.
Všechny odpovědi budou anonymizovány a zobecněny tak, aby z nich nemohla být rozkryta identita tázajícího. Vybrané editované otázky pak budou zařazeny do publikace. Prosím mějte na paměti, že smyslem tohoto formuláře není a ani nemůže být poskytování individuálního právního poradenství.

Formulář bude otevřený do 30. 3. 2014.


Děkujeme za Váš zájem o veřejné licence a Vaši neocenitelnou pomoc!

Tým Ústavu práva technologií