pondělí, listopadu 21, 2016

Doručování do "nepříslušné" DS

Nejvyšší soud pokročil v zaplňování pravých mezer zákonné úpravy DS, když se v aktuálním rozhodnutí vyjádřil k doručování do DS subjektům, které mají zřízeno více DS. Soud pragmaticky považuje faktické doručení do "nepříslušné" DS za perfektní, zatímco doručení na fikci označil za neúčinné.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Šedý dovoz léků a právo na informace (ESLP a SDEU)

V tomto postu představujeme dvě aktuální rozhodnutí. V prvním z nich se SDEU vyjádřil k otázce šedého dovozu a přebalování léků - přestože rozhodnutí vypadá na první pohled restriktivně, umožnil soud šedý dovoz a prodej přebalených léků pod původními ochrannými známkami za předpokladu, že dovozce prokáže umístění dovezeného léku na jinak omezený trh (omezení se v tomto případě týkalo nedostupnosti léku v balení určité velikosti).
Druhé rozhodnutí vydal ESLP a týká se práva na informace. ESLP dospěl k závěru, že za specifických okolností může být právo na informace podřazeno pod čl. 10 úmluvy. Rozhodnutí je částečně kontroverzní vzhledem k okolnostem případu - jedná se ale každopádně o významný posun ve vnímání subsumpčních podmínek čl. 10 vzhledem k informačním právům člověka, která v době přijetí úmluvy nebyla ještě plně identifikována (tj. nebyla ani explicitně uvedena v úmluvě).

Rozhodnutí SDEU viz zde.
Rozhodnutí ESLP viz zde.

sobota, listopadu 12, 2016

Dvě nová rozhodnutí SDEU

V tomto příspěvku přinášíme dvě nová rozhodnutí Soudního dvora. První rozhodnutí se týká práva knihoven půjčovat e-knihy - Soudní dvůr v tomto případě konstatoval, že právo půjčovat rozmnoženiny literárních autorských děl zahrnuje též rozmnoženiny v digitální podobě.
Druhý rozhodnutím zrušil Soudní dvůr předchozí rozsudek Tribunálu týkající se způsobilosti 3-D tvaru Rubikovy kostky ke známkoprávní ochraně.

Rozhodnutí k otázce půjčování e-knih viz zde.
Rozhodnutí ke známkoprávní ochraně tvaru Rubikovy kostky viz zde.