pondělí, prosince 29, 2008

Další vývoj v případu žalovaného sdílení prostřednictvím Kazaa

RIAA prohrála další dějství medializovaného případu sdílení hudby prostřednictvím výměnné sítě Kazaa, na který jsme upozornili v předminulém postu. Soud již dříve rozhodl o zmatečnosti předchozího verdiktu s tím, že samo sdílení ještě nemusí znamenat zásah do majetkových autorských práv. Nyní soud zamítl návrh na odvolání proti rozhodnutí o zmatečnosti a nařídil nové jednání na 9. 3. 2009. Detailní rozbor případu včetně linků na plný text rozhodnutí přinesl magazín Wired zde.

sobota, prosince 27, 2008

eGov Days 2009

Lhůta k přihláškám na 7. mezinárodní konferenci eGov Days 2009 byla prodloužena do 15. 1. 2009. Tradiční akce věnovaná eGovernmentu a eJustici se koná v Praze ve dnech 23.-24. dubna 2009. Více informací a přihlášky na adrese: http://www.epma.cz/7th_eeegovdays.html

úterý, prosince 23, 2008

RIAA ustupuje od žalob na uživatele sdílející chráněný obsah

Lobbistická organizace RIAA oznámila ukončení taktiky civilních žalob proti uživatelům sdílejícím autorskoprávně chráněný obsah. Namísto toho se bude údajně snažit docílit u těchto uživatelů blokování služeb typu mere conduit. Přestože byla v českých mediích publikována zpráva o úspěchu dříve podaných žalob a důvodech pro změnu taktiky (například zde), skutečný důvod k upuštění od této taktiky je zřejmě úplně jiný (viz například původní zprávu časopisu Wired zde). 

Protiprávnost pouhého stahování se nepodařilo argumentovat v žádném případů, v jednom dokumentovaném případě dokonce soud konstatoval, že ani sdílení není možné per se považovat za zásah do majetkových autorských práv (podrobná analýza vývoje případu viz zde-dop. i linky na související články).

neděle, prosince 07, 2008

Srovnávací studie OSN

UNGIS publikovala svoji výroční zprávu o stavu e-governmentu ve světě. Obzvláště zajímavá je tato zpráva v části o e-participaci. T té je mimo jiné například patrné, že je-li vyhlášena byť i jen veřejná on-line konzultace k nějakému společenskému problému, neobtěžují se vlády většinou dokonce ani s tím potvrdit respondentům doručení jejich názorů.

Celý text zprávy v pdf viz zde.

čtvrtek, listopadu 20, 2008

Komise zahájila veřejné konzultace k bezpečnosti informační společnosti

Až do 9. 1. 2009 mají občané EU možnost zasílat názory a náměty na opatření ke zvýšení bezpečnosti informační společnosti. Konzultace má formulářový charakter a na její podání je čas 90 minut (je tedy dobré si názory formulovat předem). Kdo má k této problematice co říci, může tak učinit zde.
Analýza projednávaných změn v právu el. komunikací

Open Rights Group, evropská obdoba americké EFF, zveřejnila studii dopadů právě projednávaných změn evropského práva elektronických komunikací. Podle této studie se do připravovaných novel podařilo dostat i několik na první pohled nepatrných ale o to významějších možností omezení svobody informační společnosti.

Plný text studie viz zde.

pátek, listopadu 14, 2008

Odpovědnost vyhledávačů

Server Out-Law.com přišel se zprávou o více než stovce rozhodnutí argentinských soudů o předběžných opatřeních, která zavázala vyhledávače blokovat odkazy na stránky se zprávami o známých osobnostech. Podobně jako v případu francouzského Yahoo se zde žalobce snaží o využití soukromoprávního postihu ke snížení faktické návštěvnosti příslušných stránek mimo vlastní jurisdikci. Případy nejsou pravomocně rozhodnuty a budeme je dále sledovat.

Stručná zpráva viz zde.
K problematice doporučujeme prostudovat například tento článek.

čtvrtek, listopadu 06, 2008

Global Network Initiative

Zajímavým projektem ochrany základních práv prostřednictvím soft-law je GNI. Na první pohled se jedná pouze o jednu z mnoha proklamačních akcí. Uvážíme-li však, že se k důsledné implementaci základních práv zavázaly přední definiční autority internetu (seznam viz zde), můžeme v nové iniciativě vidět zárodek soft-law (či dokonce mimorpávního) nástroje se značným faktickým potenciálem. Nabízí se v této souvislosti srovnání faktického vlivu například ústavního práva České republiky a technického opratření implementovaného společností Microsoft.

Hlavní stránka GNI viz zde.
Rozhodnutí ve věci DIV

Především pro studenty předmětu Právo ICT I přinášíme link na rozhodnutí ESD ve věci DIV. Předběžná otázka se v tomto případě týkala povinných kontaktních údajů poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP).

Plný text rozhodnutí v češtině viz zde.
Průzkum mezi podnikateli

Sdružení The Corporate IT Forum provedlo průzkum mezi podnikateli, který se zaměřil na problematiku počítačové kriminality. Z dotazníků vyplynula řada zajímavých (avšak nikoli překvapivých) závěrů, zejména co se týče nízké úrovně důvěry ve schopnosti státních orgánů (zejména policie).

Text souhrnné zprávy viz zde.

úterý, října 28, 2008

Další případy vyšetřování skutků v on-linehrách

Nezávisle na sobě se objevily zprávy o dvou případech zásahu do subjektivních práv hráčů on-line her vyšetřovaných jako trestné činy. V prním případě donutili dva výrostci svého spolužáka k tomu, aby jim jeho avatar předal dva virtuální předměty. V druhém případě se zhrzená žena pomstila avatarovi svého virtuálního ex-manžela tak, že nad ním získala kontrolu a postavu následně usmrtila.

Stručná informace o holandském případu ("krádež") viz zde.
Více o japonském případu ("vražda") viz zde.

O věcné působnosti trestního práva na on-line světy důkladně pojednává například tento zajímavý článek.

neděle, října 19, 2008

Předběžné opatření proti Bohu zamítnuto

Soud ve státě Nebraska zamítl žalobu proti Bohu podanou místním senátorem Ernie Chambersem. Rozhodnutí odůvodnil tím, že žalovanému nelze žalobu doručit. Žalobce se nechal slyšet, že zvažuje odvolání, neboť je přesvědčen, že žalovaný je prokazatelně i přes nedoručení žaloby s touto seznámen. Jednou z otázek zůstává, zda je žalovaný k 1. 7. 2008 povinen zřídit datovou schránku dle zákona č. 300/2008 Sb. (problém doručení by v takovém případě odpadl a senátor Chambers by mohl pohodlně žalovat v České republice).

Plný text žaloby viz zde.
Plný text rozhodnutí bohužel není k dispozici (čeká se, že senátor Chambers jej zveřejní v nejbližších dnech), detailní popis případu viz např. zde.
Rozhodnutí o předběžném opatření - Mosley

Především pro potřebu studentů právě běžícího kursu Právo ICT I zveřejňujeme link na plný text rozhodnutí o vydání předběžného opatření v ostře sledované kauze Mosley. Toto rozhodnutí, přestože nebylo důležité pro výsledek sporu, přineslo judiciální zakotvení pragmatického pohledu na zveřejňování informací v informační síti. Soud zde konstatuje, že jestliže se něco objeví na internetu, nemá právo účinné prostředky k prosazení zdržovacího nebo odstraňovacího nároku. Argumentům užitým v rozhodnutí můžeme předpovídat dlouhý život a rozhodnutí samému nehynoucí slávu. Plný text viz zde.

čtvrtek, října 16, 2008

IP adresa není osobní údaj

Server out-law.com přinesl zprávu o rozhodnutí mnichovského soudu, který konstatoval, že IP adresa nemůže přímo identifikovat uživatele a není tedy osobním údajem. ISP tedy mají právo zpracovávat IP adresy i bez souhlasu uživatelů. Podrobnosti o případu viz zde.

pondělí, října 13, 2008

Důležité rozhodnutí ESD - databázové právo

ESD vydal rozhodnutí o předběžné otázce ve věci interpretace čl. 7 odst. 2 písm. a) směrnice č. 96/9/ES (tzv. databázová směrnice). Rozhodnutí se týká vymezení případů, kdy dochází k užití databáze formou jejího vytěžkování a přesněji vymezuje, že takovým užitím nemusí nutně být jen přímé kopírování.
Celé znění právní věty je následující" Přenos prvků chráněné databáze do jiné databáze na základě prohlížení první databáze na obrazovce a individuálního posouzení prvků v ní obsažených může představovat „vytěžování“ ve smyslu článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází, pokud – což je na předkládajícím soudu, aby ověřil – tato operace odpovídá přenosu podstatné části obsahu chráněné databáze, posouzené kvalitativním nebo kvantitativním způsobem, nebo přenosům nepodstatných částí, které svým opakovaným a systematickým charakterem mohou vést ke znovuvytvoření podstatné části tohoto obsahu."

Rozhodnutí stojí za studium v plném textu, který je k dispozici zde.

neděle, října 12, 2008

Případ Mosley jde k ESLP

Max Mosley, který nejprve překvapivě neuspěl s žádostí o vydání předběžného opatření proti publikaci známého videa na internetu (soud v tomto případě rozumně konstatoval, že jakmile se video jednou objevilo v síti, nelze už účinně zajistit jeho stažení), aby pak úspěšně vysoudil zadostiučinění ve výši 66 tis. GBP, žaluje Spojené království u ESLP. Zadostiučinění (nejvyšší v historii anglického soudnictví) se zdá být Mosleymu nedostatečné a argumentuje, že měl mít právo vědět předem o publikaci článku o své sexuálně-nacistické avantýře a měl mít rovněž právo této publikaci zabránit. O případu informuje server Out-Law.com zde (pro oživení historie případu můžete využít linky pod článkem).

čtvrtek, října 09, 2008

Seminář Securing Automated Justice

Téměř ve stejném termínu jako FCONS, tj. 23.10., se koná v Leidenu právně-teoretický seminář zaměřený na problematiku bezpečnosti elektronické justice. Podrobnosti viz zde.
Zvláštní číslo IDIS

Byl publikován Call for Papers pro zvláštní číslo časopisu IDIS vydávaného nakladatelstvím Springer. Zvláštní číslo bude zaměřeno na problematiku identity management - podrobné informace viz call for papers ve formátu .doc zde. Stránky časopisu viz zde.
Free Society Conference

Na poslední chvíli zveme na letošní FCONS, která se koná 24.10. - 26.10. Podrobnosti a registrace viz zde.

pátek, října 03, 2008

Dlouhodobá zpráva EFF

EFF publikovala zprávu o činnosti nátlakové organizace RIAA (obdoba IFPI nebo BSA) za posledních 5 let. Zpráva obsahuje výčet povětšinou právních aktivit, jimiž se tato organizace pokoušela a pokouší zvýšit vymahatelnost autorských práv svých členů. Vzhledem k tomu, že EFF stojí oproti RIAA většinou v opozici, dalo se očekávat, že zpráva bude kritická - kritické závěry jsou však v tomto případě podpořeny přesvědčivými empirickými daty.

Celý text zprávy viz zde.
Nový nárok v anglickém právu

Kvalitativně nový procesní institut přináší novela anglického Companies Act z roku 2006. Novela, která vstoupila v účinnost 1. října přináší novou speciální proceduru pro uplatnění nároků z chráněných označení (tyto nároky lze uplatnit proti registraci firmy/obchodního jména). Současně zavádí instituci zvláštní arbitráže při britském úřadu duševního vlastnictví, která má být v porovnání se soudním řízením mnohem rychlejší a levnější. Tento institut by měl zabránit spekulativním registracím firem/obchodních jmen a ochránit tak mimo jiné např. i doménová jména.

Podrobné vysvětlení nového nároku, procedury i námitek přináší server Out-Law zde.

pondělí, září 29, 2008

Nábor dobrovolníků - Cyberspace 2008

Konference Cyberspace 2008 zahájila nábor dobrovolníků pro pomoc s organizací. Podmínkou je znalost angličtiny. Dobrovolníci budou zajišťovat především komunikaci s delegáty, agendu související s registrací, pomoc s administrativou a asistenci přednášejícím. Zájemci se mohou hlásit slečně Alexandře Hucovičové na mail mailto:134862@mail.muni.cz.
E-Justice und IT-Recht in der richterlichen und anwaltlichen Praxis

Již čtvrtý ročník zajímavé konference k problematice využití ICT v justici a právní praxi organizuje Univerzita v Pasově. Podrobnější informace viz zde. Leták s přihláškou na akci si můžete stáhnout v .pdf zde.

sobota, září 27, 2008

Politický SPAM

První případ postihu politického spammingu hlásí Spojené království. Informační komisař (obdoba našeho ÚOOÚ) vyzval Liberální demokraty, aby přestali používat jako metodu propagace nevyžádané telefonní hovory. Plný text rozhodnutí v .pdf viz zde.
Rozhodnutí ve prospěch Pirate Bay

Soud v italském Bergamu zrušil rozhodnutí státního zástupce, na jehož základě měl být z Itálie blokován přístup ke známému švédskému serveru Pirate Bay (www.piratebay.se). Soudce odůvodnil své rozhodnutí hned dvěma průlomovými argumenty - nedostatkem jurisdikce státního zastupitelství a rovněž tím, že distribuci torrentů nelze považovat za porušování autorských práv. Vzhledem k průlomovému, zároveň však diskutabilnímu charakteru rozhodnutí je možné se domnívat, že případ ještě nekončí.

Pro podrobnější informace viz blog Torrent Freak zde.

pondělí, září 22, 2008

Ochrana anonymních diskutujících na zpravodajských serverech

Regionální politické zápasení v okrese Yellowstone (žije zde mimo jiné i Méďa Béďa) přineslo zajímavou soudní interpretaci. Soud v prvním stupni odmítl přikázat on-line verzi místních novin odhalit žalobci identitu anonymního přispěvatele do diskuse pod jedním z článků. Toto rozhodnutí bylo přitom odůvodněno ochranou novinářského zdroje, což je v podobných případech opravdu ojedinělé. O verdiktu informoval server out-law.com zde.
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Kontroverzní předpis, o němž se poněkud nepřesně hovoří jako o "zákonu o e-governmentu" byl pod číslem 300/2008 Sb. publikován ve Sbírce zákonů ČR. Přináší především nové instituty datových chránek, elektronického doručování a tzv. autorizované konverze dokumentů (tj. legalizované digitalizace listin nebo naopak tisku digitálních dokumentů). Plný text částky 98 viz zde.
Zajímavé rozhodnutí tureckého soudu

Příklad problematické aplikace argumentů extenzivní interpretace hraničních určovatelů popisuje americký server The Register - jedná se o analýzu případu, v němž turecký soud rozhodl o protiprávnosti internetového informačního serveru. Vedle otázek tzv. internetové jurisdikce je případ zajímavý i z hlediska práva na svobodu projevu a práva na svobodu vědeckého bádání). Podrobnosti k případu viz zde.
Cyberspace 2008 - předběžný program

Byl publikován předběžný program 6. mezinárodní konference Cyberspace 2008 - tisková verze je ke stažení na adrese http://www.cyberspace.muni.cz/english/view.php?cisloclanku=2008092001.

středa, května 28, 2008

Letní škola práva ICT 2008Letošní Letní škola práva ICT se uskuteční ve Wroclawi v termínu 5. 9. 2008 - 10. 9. 2008. Stejně jako v loňském roce činí symbolický účastnický poplatek 50 EUR a zahrnuje vedle odborného programu i ubytování a stravu. Zájemci o účast se mohou hlásit na mailu radim.polcak@law.muni.cz - do anglicky psané přihlášky uveďte jméno, příjmení, adresu, ročník studia a připojte krátký motivační odstavec, kde popíšete svůj zájem o obor (absolvované předměty, téma diplomové práce apod.). Přihlášky lze zasílat do 18. 6. 2008.
První právnický knižní blog

Konečně vyšla dlouho očekávaná publikace Jiné právo offline. Zčásti obsahuje vydařené posty z populárního blogu jiné právo, zčásti pak původní příspěvky sepsané na téma právnického blogování.

Pro více informací viz zde: http://www.auditorium.cz/JIPR

středa, května 14, 2008

Lex Informatica 2008 - tento rok v Praze

Letošní ročník mezinárodní invitational konference Lex Informatica se koná v Praze za spolupořadatelství PrF UK. Zúčastní se jej opět evropská špička v oboru ICT práva a možná se nám podaří přivézt i jedno exkluzivní překvapení přímo z USA. Registrace na konferenci je zdarma, na žádost lze pro studenty zajistit levné ubytování na kolejích UK.

Program ve formátu včetně informací o registraci můžete nalézt zde.

pondělí, května 12, 2008

! CYBERSPACE 2008 !

Právě byl publikován Call for Papers a otevřeno přijímání abstraktů na 6. ročník mezinárodní konference Cyberspace 2008.

Call for papers je zde.
Rgistrace abstraktů je zde.

pátek, dubna 25, 2008

Usnesení k evropské politice duševního vlastnictví

Evropský parlament přijal koncepční usnesení, v němž formuluje doporučení pro perspektivní opatření na poli ochrany autorských práv a podpory rozvoje kulturního průmyslu. Zásadním momentem je v oblasti autorských práv důraz na politiku informování veřejnosti a spolupráce s občanským sektorem - usnesení tedy odmítá jako neefektivní restrikce, represi a zastrašování a doporučuje nekriminalizovat ktivity, jako je sdílení chráněného obsahu pro nekomerční účely.

Plný text usnesení viz zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0123&language=CS&ring=A6-2008-0063

pondělí, dubna 21, 2008

Nové LL.M. v právu a technologiích

Irská národní univerzita v Galway spustila program LL.M. v oboru práva a technologií. Jedná se o klasické ECTS studium pro absolventy práv nebo víceoborových studií se zaměřením na právo. Blíže informací můžete nalézt zde: http://www.nuigalway.ie/law/postgrad/llm_ltg.html
Nová forma linkingu?

O pravděpodobně prvním případu právního postihu linkingu formou RSS informoval server Out-Law.com. Francouzské soudy uznaly odpovědnost provozovatele www stránek, na nichž se formou automatického RSS feed objevil odkaz k protiprávnímu obsahu. K diskutabilnímu rozhodnutí si můžete přečíst článek zde, poslechnou si rádiový komentář zde (mp3, 10 MB) nebo si přečíst kritický komentář na blogu zde.

Plný text rozhodnutí ve francouzštině viz zde.

sobota, dubna 19, 2008

Iniciativa britského nahrávacího průmyslu

Britský nahrávací průmysl reagoval na vládní návrh explicitní úpravy převodu formátů pro osobní potřebu (z hudebního CD do komprimovaného datového formátu) požadavkem na zavedení zvláštního poplatku či nepřímé daně placené za hudební přehrávače. Oproti známým modelům je tento návrh zajímavý především požadavkem na metodu stanovení výše takového poplatku - ta by měla být dohodnuta vzájemným jednáním mezi zástupci nahrávacího průmyslu a výrobci přehrávačů. Že jde o vážně míněnou iniciativu, dokládají zveřejněné dokumenty (viz link níže).

Článek serveru out-law sumarizující aktuální vývoj naleznete zde.
Plný text návrhu ve formátu pdf viz zde.
KnowRights 2008

Letošní ročník konference KnowRights se uskuteční v Polském Krakově ve dnech 18.-19. září. Konference již byla vyhlášena a nyní probíhá přijímání abstraktů. Po zkušenostech z minulých let se bude jistě opět jednat o vydařenou ICT právnickou akci s širokým tematickým rozsahem a bohatou evropskou účastí.

Oficiální stránky konference včetně call for papers a registračních údajů viz zde: http://knowright08.ocg.at/index.html

sobota, března 22, 2008

Žaloba proti irskému ISP

I přes limity civilní odpovědnosti založené směrnicí o e-commerce žalují 4 vydavatelské společnosti největšího irského ISP. Právní otázka je v tomto případě nastolena stejně jako v jiných evropských státech, tj. zda má legislativa k některým službám informační společnosti ve vztahu k autorskoprávním předpisům charakter speciálního předpisu nebo je tomu naopak.

O případu informoval server out-law zde.

pátek, března 21, 2008

Nenápadný fenomén - Phorm

Systém Phorm je obchodní model cílené reklamy založené na sledování a vyhodnocování on-line aktivit jednotlivých uživatelů. Používá sledovací systém webwise, jehož prostřednictvím dochází k záznamu on-line činnosti jednotlivých uživatelů. Okolo právních ale též etických souvislostí systému Phorm se již několik týdnů vede zanícená debata. V sázce přitom není jen osud samotného systému, ale všech obdobně založených marketingových aktivit.

Oficiální informace o systému Phorm můžete nalézt zde, webwise je představen zde.
K otázce protiprávnosti Phorm a obdobných systémů viz například diskusi časopisu Register zde (za pozornost stojí diskuse pod článkem a především související články pod linky ve spodní části stránky) nebo článek BBC zde.

úterý, března 18, 2008

Další velký ICT soutěžní případ

Tažení Komise proti zneužívání dominantního postavení v sektoru ICT pokračuje. Minulý týden bylo veřejné slyšení CEO Intelu před Komisí a verdikt se očekává do poloviny roku. Slyšení předcházelo sdělení z léta minulého roku a následné razie v kancelářích Intelu především v Německu.

Tiskovou zprávu o zahájení řízení viz zde.
Zprávu o slyšení CEO Otelliniho přinesl server physorg.com zde.
Interview s Markem Kleinem

Server BoingBoing přinesl televizní interview s Markem Kleinem, který poukázal na protiprávní praktiky telekomunikačního operátora ATT-NSA při získávání informací ze soukromých linek na základě žádostí amerických federálních úřadů. Na základě jeho informací zahájila EFF kampaň proti faktické imunitě operátorů před stíháním za protiprávní jednání, jehož se dopustili na žádost úřadů. V interview odpovídá i vedoucí právního oddělení EFF Cindy Cohn.

Interview si můžete přehrát zde.

S problémem souvisí i aktuální odmítnutí návrhu zákona, podle kterého by byly telekomunikační společnosti imunní nejen fakticky ale i právně, a to vůči soukromoprávním žalobám. Návrh neprošel Sněmovnou reprezentqantů, kde se proti němu postavili především demokraté. Návrh viz zde, informaci o jeho projednávání přinesl server register.com zde.
Vědecký časopis o náboženství on-line

Naše kolegyně a pravidelné účastnice konference Cyberspace z univerzity v Heidelbergu připravily další číslo nového časopisu věnovaného on-line náboženství. Tématem tohoto čísla je náboženství v on-line hrách. Jednotlivé články můžete číst zde: http://online.uni-hd.de/

středa, února 27, 2008

Další pokuta Microsoftu

podle dnešní tiskové zprávy udělila Komise Microsoftu pokutu za neplnení povinností stanovených k nápravě rozhodnutím z roku 2004 (. Nejedná se o nové řízení ale o pokutu za liknavost při plnění povinnosti odtajnit ostatním soutěžitelům technické specifickace dominantních operačních systémů. To Microsoft sice učinil, ale účtoval si za poskytnutí informací licenční poplatky, které podle názoru komise nejsou oprávněné.

Tiskové prohlášení včetně linků viz zde.
Případu jsme se věnovali v dřívějším postu, kde jsou odkazy na podrobnou diskusi a základní dokumenty - viz zde.
Advokáti jako správci osobních údajů

Britský informační komisař (obdoba našeho ÚOOÚ) udělil pokutu dvěma advokátním kancelářím, které se nepřihlásily jako správci osobních údajů. Úřad již dříve neúspěšně vyzýval tyto kanceláře k registraci. Pokuta je relativně nízká a odpovídá hodinové mzdě špičkového advokáta, je však možné očekávat, že se advokátní kanceláře proti udělení pokuty budou bránit a případ se dostane před soudy - konečně by tak došlo k judiciálnímu řešení otázky, zda je advokát správcem (případně zpracovatelem) osobních údajů nebo zda advokátní kanceláře zpracovávají tyto údaje mimo zákonný režim ochrany.

Podrobnější zprávu serveru Out Law viz zde.

úterý, února 26, 2008

Seminář e-biz forum

11.3. - 12.3. se v Brně uskuteční seminář o problematice elektronických tržišť a elektronického zadávání veřejných zakázek. Na akci vystoupí představitelé podnikatelů nabízejících řešení elektronických tržišť i zástupci veřejnoprávních korporací, kteří poreferují o praktických zkušenostech s nasazením různých systémů.

Více informací a registrační formulář viz zde.

Studenti a doktorandi se zájmem o účast se mohou hlásit na e-mailu radim.polcak@law.muni.cz - pořadatel nabízí pro tento případ zvláštní podmínky registrace.

středa, února 20, 2008

(relativně) Nové publikace o působnosti práva na internetu

Přinášíme informaci o dvou zajímavých publikacích o působnosti práva na internetu, které vyšly v uplynulém roce. Autorem první z nich je Dan Svantesson, který je u nás dobře znám díky své každoroční účasti na konferenci Cyberspace. Druhá autorka, Uta Kohl, je známá především studentům Práva ICT I (její článek je součástí studijních materiálů) a v letošním roce se podle svého místopřísežného prohlášení (už konečně) rovněž objeví na Cyberspace. Detaily publikací jsou následující:

Název: Jurisdiction And The Internet
Autor: Uta Kohl
Vydavatel: Cambridge University Press
ISBN: 9780521843805
Cena: cca 100 USD
Link na Amazon zde

Private International Law And The Internet
Autor: Dan Jerker B. Svantesson
Vydavatel: Kluwer
ISBN 9041125167
Cena: cca 150 USD
Link na Amazon zde

pátek, února 15, 2008

Nová pravidla pro zdanění on-line služeb

Server Out-Law informoval o návrhu na změnu pravidel pro počítání DPH u on-line služeb, který schválila Komise. S účinností od roku 2015 by se DPH mělo účtovat podle domicilu příjemce (na rozdíl od současného stavu, kdy se účtuje dle domicilu poskytovatele služby). Nebude tím docházet k odlivu on-line podnikatelů do zemí s nižší DPH, na druhou stranu se budou lišit koncové ceny pro jednotlivé spotřebitele podle toho, ze které země službu přijímají. Krátký článek k této problematice můžete nalézt zde.

čtvrtek, února 07, 2008

Návrh změn pro pravidla adr.eu

Na stránkách adr.eu byl k veřejné diskusi zpřístupněn návrh změn v pravidlech adr.eu. Změny se týkají zavedení nové metody autentizace a především nové formy žaloby, tzv. class action. Návrh s vysvětlením a kontakt pro zasílání poznámek a námětů můžete nalézt zde.

středa, ledna 30, 2008

Protipirátské video

Ke zpříjemnění závěru zkouškového období přinášíme jeden protipirátský agitační snímek.

http://www.youtube.com/watch?v=MTbX1aMajow&NR=1

pondělí, ledna 14, 2008

Pozor! Nová adresa Atlasu ICT práva

Atlas ICT práva se z provizoria přesunul na definitivní adresu atlas.law.muni.cz
Judikát: Zadavatel reklamy proti provozovateli

Zadavatel reklamy se bránil žalobou proti provozovateli reklamní služby založené na platbě za počet kliknutí na banner. Žalovaný společně s provozovatelem cílového místa, kde byla reklama umístěna, totiž provozoval automatické roboty a k jejich využití nabádal i návštěvníky svých stránek - roboti pak zabezpečovali vysoký počet kliknutí a tím i výnos z reklamy, aniž by to pro žalobce mělo jakýkoli efekt. Soud sice konstatoval neunesení důkazního břemene, nejedná se však o res iudicata a žaloba mohla tak být doplněna a v řízení se mohlo pokračovat. Zajímavá je tak v tomto stadiu sporu především použitá argumentace (další vývoj sporu se nám již nepodařilo dohledat).

Plný text rozhodnutí můžete nalézt zde.
Abstrakt je k dispozici zde.

sobota, ledna 12, 2008

Softwarové patenty - básnička

Vtipnou básničku doplněnou o stručné povídání k softwarovým patentům objevila na jedné z protestních stránek naše běloruská kolegyně Tatsiana Kuliahova. Především básnička stojí rozhodně za pozornost - celý dokument je ke stažení zde (pdf, 6 stránek).

pátek, ledna 11, 2008

Další interview Out-Law

Server Out-Law opět přináší zvukové shrnutí novinek a zajímavé interview s malým producentem internetového prohlížeče, který se rozhodl žalovat Microsoft z titulu integrace internetového browseru do operačního systému. Krátký pořad (cca 10 min., 10MB) můžete stáhnout ve formátu .mp3 zde.
Poziční dokument k problematice evropských licencí a DRM

Komise začala připravovat půdu pro zavedení evropských licencí, které by umožnily plně volný pohyb autorských děl šířených on-line. Součástí záměru je i evropská standardizace DRM. Dokument je k dispozici ve formátu pdf (12 stran) zde.
LLM v počítačiovém právu a právu elektronických komunikací

Britské CCLS při Právnické fakultě londýnské Queen Mary nyní rozšířilo svůj vzdělávací program LLM v oboru práva informačních technologií (LLM in Computer and Communications Law). Jedná se o distanční program, jehož výuka probíhá převážně formou e-learningu a kde mimo jiné vyučuje i Dr. Julia Hörnle, kterou dobře známe z naší konference Cyberspace. Bližší informace jsou k dispozici zde. Ze stránek Queen Mary je možné stáhnout i informační brožuru ve formátu pdf - viz zde. Stránky bohužel neobsahují informaci o poplatcích, ty by se však měly brzy objevit, případně jsou k dispozici na dotaz. Studium je možné financovat i za užití zvláštních stipendií - více informací najdete zde. S případnou přihláškou není radno otálet, protože termín pro žádosti o stipendia je 1. 5. 2008.