čtvrtek, května 30, 2013

3D tisk a odpovědnost KickStarter

Spojení dvou zajímavých a vysoce aktuálních témat přináší spor mezi etablovaným výrobcem 3D tiskáren 3D SYSTEMS a start-upem Formlabs. Jedná se v tomto případě o tvrzený zásah do několika patentů, přičemž žaloba nesměřuje jen proti přímému rušiteli ale též proti provozovateli služby, jejímž prostřednictvím byl zveřejněn podnikatelský záměr Formlabs a získány peníze k investicím do projektu. Spor tedy vedle otázek souvisejících s mezemi patentové ochrany technologie 3D tisku a uplatnění americké doktríny ekvivalence přináší též neméně zajímavý aspekt odpovědnosti poskytovatele služby zprostředkování investičních příležitostí.

Žalobu viz zde.
K problému se v obecné rovině vyjádřila též organizace EFF a zahájila k němu zvláštní kampaň zde.
Několik podnětných názorů viz zde.
Aktuální zprávu včetně odborné diskuse přinesl Wired zde.

úterý, května 28, 2013

Online dispute resolution: činnost UNCITRAL Working Group III

Minulý týden (20. – 24.5.2013) proběhla v New Yorku již šestá schůze pracovní skupiny pověřené sestavením vzorového zákona pro rozhodování mimosoudních sporů online. Díky obstrukcím, které provázely předešlé jednání ve Vídni, bylo jednoznačné, že je potřeba pokročit dále (hrozilo dokonce rozpuštění pracovní skupiny). Jedním ze základních problematických témat opětovně se objevujícím, je snaha o vyřešení otázky vymahatelnosti / vynutitelnosti rozhodnutí. Delegáti se bohužel přiklonili ke způsobu vycházejícím z „přístupu ke spravedlnosti“ napojeným na národní legislativu. Tento krok ale zásadně omezuje většinu výhod poskytovaných ODR a popírá jeho smysl. Vymahatelnost by měla být ponechána samoregulaci a měla by podléhat soukromý organizacím, ostatně tak, jak to funguje v některých případech již nyní (eBay atp.). Systém by měl být primárně zaměřen na efektivní vynucování, a to formou hodnocení účastníků transakce (name and shame, trustmarks). Diskutován byl dále two track approach nastíněný na Vídeňském sezení. Ten rozděluje průběh sporu na dvě procesní koleje - na ukončení případu po rozhodnutí sporu, popřípadě jeho neúspěšném rozhodnutí a na případy, které jsou postoupeny k rozhodnutí v rámci arbitráže.

Celé jednání provází podstatné neshody, což poznamenalo i toto sezení, proto posun ve zpracování vzorového zákona není valný. Nezbývá proto, než doufat, že na sezení, které bude probíhat na podzim ve Vídni, se atmosféra změní a některé delegace se nechají přesvědčit o tom, že by ODR systém měl být flexibilní a co možná nejméně napojený na národní právní mechanismy. Právě v soukromých iniciativách lze momentálně sledovat největší a nejzajímavější vývoj ODR rozhodování.

Dostupné informace o činnosti pracovní skupiny.
 
Guest blog: Pavel Loutocký

pondělí, května 27, 2013

Statistiky informační společnosti a ekonomiky v ČR

Český statistický úřad zveřejnil mimořádně zajímavé statistiky z oblasti informačních a komunikačních technologi:

"Cílem této publikace je poskytnout čtenáři základní informace o stavu a vývoji používání moderních informačních a komunikačních technologií v hlavních oblastech naší společnosti. Na 76 stranách rozdělených do sedmi kapitol nalezne uživatel informace o telekomunikační a internetové infrastruktuře, o vybavenosti a využívání informačních technologií v domácnostech, mezi jednotlivci, v podnicích, ve veřejné správě a také o tom, jak jsou informační technologie využívány pro potřeby zdravotnictví či školství. Kromě dat za Českou republiku jsou ve většině případů uváděny také informace za státy Evropské unie a uživatel si tak může udělat obrázek o tom, jak si Česká republika v případě využívání těchto moderních technologií stojí ve srovnání s ostatními státy společenství."  

"Cílem této publikace je poskytnout čtenáři základní, především ekonomické, statistické údaje o vývoji postavení informačních a komunikačních technologií v národním hospodářství. Na 76 stranách rozdělených do pěti kapitol nalezne uživatel v 41 tabulkách a 136 grafech podrobné údaje o IT odbornících včetně jejich průměrné mzdy a počtu vysokoškolských studentů v IT oborech, údaje o investicích do ICT se zaměřením na oblast softwaru, údaje o výdajích na výzkum a vývoj nebo patentech v této oblasti, údaje o vývozu a dovozu ICT zboží a služeb a v poslední kapitole pak hlavní ekonomické ukazatele za podniky s převažující ekonomickou činností v oblasti ICT. Kromě dat za Českou republiku jsou ve většině případů uváděny také informace za státy Evropské unie a uživatel si tak může udělat obrázek o tom, jak si Česká republika v případě těchto moderních technologií stojí ve srovnání s ostatními státy společenství."  

Sun, Sand and GikII VIII

Velice specifická "geek law" konference se letos uskuteční již po osmé.
Záběr témat je skutečně velmi zajímavý, ostatně posuďte sami:
"When robots, drones, autonomous agents, Facebook stalking, teleportation, 3D printing, MMORPGS, science fiction, computer games and superhero justice are discussed within the realms of the law and LOL cats, you know the time for the annual GikII workshop has arrived!  Yes it’s time for GikII VIII – and a time to immerse ourselves in debates about cutting-edge technology, popular culture and the law."

Call for papers a informace k bezplatné registraci dostupné z: http://www.gikii.org/?p=129

čtvrtek, května 23, 2013

Komentář CSIS - soukromá aktivní obrana

Centrum pro strategická a mezinárodní studia vydalo komentář k problematice soukromé aktivní obrany proti kybernetickým útokům. Jedná se o krátký materiál, který sumarizuje relevantní argumenty a otevírá několik konkrétních otázek k další diskusi.

Komentář viz zde.

čtvrtek, května 16, 2013

Hledání scientologů a prostitutek

Německý Spolkový soud vydal zásadní rozhodnutí ve věci VI ZR 269/12, které se týkalo funkce automatického doplňování při vyhledávání a odpovědnosti za zásahd do osobnostních práv. Fakticky se pak jednalo o šéfa společnost PM-International, Rolfa Sorga. Při zadávání jeho jména do vyhledávače se začala automaticky doplňovat slova "Scientologie" a "podvod".
Spolkový neměcký soud setrval na doktríně "mittelbare Störerhaftugn", tedy že Google odpovídá za zásah až od chvíle, kdy se o takovém zásahu dozvěděl. Google tak nemá povinnost proaktivně zjišťovat protiprávnost návrhů v automatickém dokončování. Od vědomosti protiprávnosti je ale povinnen zabránit automatickému zobrazování takových návrhů.
Rozhodnutí bude mít vliv i na další mediálně známé kauzy, zejména na případ Bettiny Wullf, manželky bývalého německého prezidenta. Při zádání jejího jména do německé verze vyhledávače pak byly navrhovány výrazy typu "call girl", "escort" anebo "Prostituirte".

Detailní informace:
Tisková zpráva k rozhodnutí.
Soubor zdrojů k rozhodnutí na serveru dejure.org

úterý, května 14, 2013

Patent na "autoreplikační technologii"

Nejvyšší soud USA rozhodl ve prospěch spol. Monstanto v případu patentovatelnosti geneticky vyšlechtěného osiva. Průlomové rozhodnutí řeší otázku vyčerpání práv a prakticky znamená, že farmář je povinen mít licenci při každém užití chráněného osiva (tj. že omezení licence na jednrázové užití osiva je platné).

Rozhodnutí viz v .pdf zde.

pátek, května 10, 2013

Sirotci a postproduktivní studioví hudebníci ve sněmovně

Vláda předložila sněmovně návrh zákona, kterým se mění autorský zákon, dne 24. 4. 2013 - plný text sněmovního tisku č. 1002/0 dostupný zde. Jak jsme již informovali, je cílem návrhu transponovat příslušné směrnice EU do tuzemského právního řádu. Tematicky se pak jedná o prodloužení doby ochrany určitých majetkových práv a reuglaci "osiřelých děl".

Z 50 na 70

Důvodová zpráva k tomuto kroku obsahuje poměrně zajímavá konstatování k zamyšlení, jako např.:
"V případě nahrávacích společností se jako zásadní problém jejich podnikání jeví internetové
pirátství formou nezákonného šíření chráněných děl a vedle toho obtíže při zavádění nových
funkčních modelů distribuce nahrávek v digitálním prostředí. To vedlo v celosvětovém měřítku k dlouhodobému propadu jejich příjmů, který by se ještě výrazněji prohloubil, pokud by uplynutím doby ochrany přišly o příjmy generované z užití dosud lukrativních starších nahrávek." (
str. 13 DZ)
Otázkou zůstává, proč by mělo právo chránit nefungující obchodní modely vybraných subjektů, nota bene jejich neschopnost se přizpůsobit tržnímu prostředí. Každopádně se jedná o jeden z důvodů prodloužení doby trvání majetkových práv výkonných umělců k jejich uměleckým výkonům zaznamenaným na zvukové záznamy a majetkových práv výrobců zvukových záznamů k jejich záznamům z 50 na 70 let. 
K ekonomickým argumentům ohledně nutnosti prodloužit dobu trvání práv se Centre for Intellectual Property and Information Law, University of Cambridge, vyjádřilo poměrně jednoznačně: "Having reviewed the existing economic literature, we consider the case for an extension of the copyright term in sound recordings to be weak."  (Review of the Economic Evidence Relating to an Extension of the Term of Copyright in Sound Recordings, str. 49, zpracováno pro The Gowers Report)
"Pozitivně" je třeba hodnotit, že jsou si tvůrci vědomi negativních dopadů tohoto kroku na "remix culture": "Prodlouží se rovněž doba, po kterou nebude možno hudební nahrávky používat spotřebiteli v rámci jejich vlastní amatérské tvorby (užití hudebních nahrávek jako zvukové kulisy pro amatérská videa zpřístupňovaná na YouTube apod.)." (DZ str. 17).
Volání prof. Lessiga po změně konceptu autorskoprávní regulace tak zůstalo v ČR skutečně nevyslyšeno: "The first change is the most obvious: we need to restore a copy-right law that leaves “amateur creativity” free from regulation. Or put differently, we need to revive the kind of outrage that Sousafelt at the very idea that the law would regulate the equivalent of the “young people together singing the songs of the day or the old songs.” This was our history. This history encouraged a wide rangeof RW creativity. And even if the twentieth century lulled us into a couch-potato stupor, there’s no justification for permitting that stupor to sanction the radical change that the law, in the context of digital technologies, has now effected—the regulation, again, of amateur culture."

(LESSIG, Lawrence. Remix: making art and commerce thrive in the hybrid economy. 1st pub. New York: Penguin Press, 2008, xxii, 327 s. ISBN 9781594201721. Dostupné i online z: http://remix.lessig.org/remix.php, str. 254)

Orphan works

Jistou skepsi lze vyčíst z důvodové zprávy i ohledně úpravy "osiřelých" děl:
"Reálný efekt směrnicí zvolené¨koncepce pro naplnění tohoto cíle ovšem zůstává značně omezený. Povolené užití osiřelých děl je totiž koncipováno jako velmi úzce vymezená zákonná výjimka. Výjimka se vztahuje pouze na určité druhy děl, konkrétně literární a audiovizuální díla (nikoli ale např. na samostatná výtvarná díla), a na osiřelé zvukové záznamy a je využitelná jen institucemi „s posláním ve veřejném zájmu“, jako jsou knihovny, muzea, archivy nebo veřejnoprávní rozhlas a televize, v jejichž sbírkách nebo archivech se tato osiřelá díla a zvukové záznamy nacházejí. Výjimka se navíc vztahuje pouze na digitalizaci a následné zpřístupnění těchto děl veřejnosti prostřednictvím internetu, žádné jiné případné užití, zejména komerčního charakteru, tato výjimka nepřipouští. Má-li být potenciál osiřelých děl plně využit, je zřejmé, že vedle této výjimky musí být k dispozici další právní nástroje (např. speciální licenční mechanismy), které umožní využití osiřelých děl v nejširším rozsahu." (DZ str. 14).
Předkladatel si je tak vědom nedostatečnosti navrhované úpravy a hodnotí ji pouze jako první krok v regulaci tohoto právního institutu.

středa, května 08, 2013

Porno trolling: pochybné praktiky při vymáhání autorských práv v USA potrestány

Poněkud bulvární název příspěvku je odůvodněn skutečně "spektakulárností" celého případu, který má parametry holywoodského blockbusteru.
Ve stručnosti k faktickému stavu: skupina kalifornských advokátů ("Prenda Law Firm") byla faktickými vykonavateli autorských práv k několika pornografickým snímkům. Jejich sdílení v P2P sítích sledovali a náseldně podnikali příslušné právní kroky k vymáhání "svých" práv.
Soudce Wright ovšem nesdílel nadšení pro takový "copyrightový trolling", když pochybné praktiky v úvodu příkazu k potrestání charakterizoval následovně:
"Plaintiffs have outmaneuvered the legal system. They’ve discovered the nexus of antiquated copyright laws, paralyzing social stigma, and unaffordable defense costs. And they exploit this anomaly by accusing individuals of illegally downloading a single pornographic video. Then they offer to settle—for a sum calculated to be just below the cost of a bare-bones defense. For these individuals, resistance is futile; most reluctantly pay rather than have their names associated with illegally downloading porn. So now, copyright laws originally designed to compensate starving artists allow, starving attorneys in this electronic-media era to plunder the citizenry. Plaintiffs do have a right to assert their intellectual-property rights, so long as they do it right. But Plaintiffs’ filing of cases using the same boilerplate complaint against dozens of defendants raised the Court’s alert. It was when the Court realized Plaintiffs engaged their cloak of shell companies and fraud that the Court went to battlestations."
(Otis D. Wright, 2:12-cv-8333-ODW(JCx), zdroj)
Za "brazen misconduct and relentless fraud" je pak soudce Wright mj. potrestal povinností nahradit dvojnásobek nákladů řízení protistranám a podnáním podnětů k zahájeního kárného řízení ke všem komorám, v nichž byli "trollové" zapsáni. Dále pak předal případ státnímu zástupci státu Kalifornie, aby prošetřil, zda výše uvedeným jednáním nespáchali "trollové" trestný čin vydírání.

Příkaz nelze než doporučit k přečtení (dostupný např. zde). (O je zábavnosti a čtivosti svědčí už jen to, že je uveden citátem z filmu Star Trek).

Letní škola práva ICT

Letošní Letní škola evropského práva ICT se uskuteční 4.8. - 10. 8. v rakouském Reichenau. Tadičně ji organizují právnické fakulty univerzit v Göttingenu, Pécsi a MU ve spolupráci s dalšími vybranými univerzitami a výzkumnými pracovišti z Evropy, Číny a USA. Přihlášky pro zájemce o účast z ČR se uzavírají 25. 5. 2013.

Přihlašovací formulář viz zde.
Informační leták v .pdf viz zde.

středa, května 01, 2013

ADR pro spotřebitelské spory a evropské ODR

Rada schválila návrhy na směrnici o spotřebitelském ADR a nařízení o evropském ODR. Především dopad směrnice na ČR je stále problematický a vzhledem k aktuálně kolísavé judikatuře českých soudů též poněkud nejistý. Nařízení ale rozhodně přináší pro ČR významnou možnost aktivně se podílet na tvorbě společného celoevropského systému, neboť v oboru ODR představují česká řešení současnou evropskou špičku. Schválení obou legislativních návrhů by v tomto směru mohlo konečně změnit přístup české politické reprezentace, která o tuto problematiku zatím jeví pouze povinný verbálně-mediální zájem.

Tiskové prohlášení s odkazy na texty obou schválených návrhů viz zde.

Nová kniha Jarona Laniera

Čerstvě vydaná kniha Jarona Laniera "Who owns the future" je empiricky založenou studií čtivě analyzující hodnotovou kontradiktornost našeho aktuálního pojetí duševního vlastnictví a dalších institutů zakládajících absolutní práva k informacím. Za pozornost obzvláště stojí argumenty vyvracející letitý mýtus ohledně souvislosti mezi svobodou a naším současným chápáním duševního vlastnictví, jakož i náměty na zásadní změnu orientace institutů absolutizujících práva k informacím (vedle duševního vlastnictví také např. soukromí) tak, aby odpovídaly hodnotám demokratické a svobodné informační společnosti.

Informace o knize včetně doprovodných materiálů, záznamů z přednášek apod. viz zde.