čtvrtek, září 15, 2016

Dvě nová rozhodnutí - Tobias Mc Faden a Ludbeck

Přinášíme dvě aktuální rozhodnutí Soudního dvora.

První se týká odpovědnosti podnikatele umožňujícímu zákazníkům přístup k internetu přes wifi - Soudní dvůr zde dle očekávání konstatoval limitaci odpovědnosti a neexistenci prevenční povinnosti takového ISP. V odst. 6 se Soudní dvůr kladně vyjádřil k možnosti uložit ISP blokování určitých cílových míst - to však pouze za předpokladu, že "má tento poskytovatel možnost volby technických opatření k tomu, aby vyhověl tomuto příkazu, třebaže je tento výběr omezen na jediné opatření spočívající v zabezpečení internetového připojení heslem, pokud jsou tito uživatelé povinni uvést svou totožnost k získání hesla, a nemohou tedy jednat anonymně."
Rozhodnutí není v žádném směru převratné, ale může se díky svému odůvodnění nepřímo projevit v dosavadní německé rozhodovací praxi odpovědnosti poskytovatelů služeb typu hosting resp. v doposud v Německu zaužívané konstrukci odpovědnosti ISP postavené na prevenčních povinnostech.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Druhým rozhodnutím potvrdil Tribunál pokutu uloženou za zakázanou soukromoprávní dohodu, kterou se navrhovatel de facto pokusil prodloužit trvání svého patentu.

Plný text rozhodnutí viz zde (rozhodnutí zatím není k dispozici v ČJ).

čtvrtek, září 08, 2016

Nová právní úprava otevřených dat

V pondělí 6. září prezident republiky podepsal návrh zákona, který prošel Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk č. 764, a který krom toho, že je pozměňovacím zákonem k zákonu o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (implementace nařízení eIDAS), obsahuje novelu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ta přináší legislativní zakotvení otevřených dat, jakožto kvalifikovaného poskytování informací veřejného sektoru zveřejněním.

Rozhodnutí v případu GS Media

Soudní dvůr vydal rozhodnutí v případu GS Media AG, které se týká kvalifikace linku jako formy sdělování díla veřejnosti. Soud byl v tomto případě až překvapivě kreativní, když použil subjektivní kritéria vědomosti a ziskovosti a konstatoval, že posouzení této otázky závisí na tom, “zda byly tyto odkazy poskytnuty nikoli za účelem dosažení zisku osobou, která nevěděla nebo nemohla rozumně vědět o protiprávní povaze zveřejnění těchto děl na této jiné internetové stránce, nebo zda naopak byly poskytnuty za účelem dosažení zisku, v kterémžto případě musí být taková znalost presumována.”

Plný text rozhodnutí viz zde.

úterý, srpna 02, 2016

Rozhodnutí v případu amazon

Soudní dvůr vydal rozhodnutí ve věci C-191/15 Verein für Konsumenteninformation proti Amazon EU Sàrl. Předběžná otázka se týkala jurisdikce a rozhodného práva ve sporu o nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách a zpracování osobních údajů. Soudní dvůr zde poněkud slevil ze své dosavadní extenzivní interpretační praxe a trochu omezil v rozletu zájemce o forum shopping na základě rozhodnutí v případech Weltimmo nebo Pinckney. Otázkou je, zda C-191/15 zakládá novou doktrínu a soud se tohoto přístupu bude i nadále držet.

Plný text rozhodnutí viz zde.

čtvrtek, července 21, 2016

Generální advokát k data retention

Pragmatický názor vyslovil generální advokát ve spojených věcech C-203/15 a C-698/15 týkajících se eurokonformity data retention po zrušení směrnice. Generální advokát konstatoval, že data retention představuje v mnoha případech jediný účinný nástroj k řešení bezpečnostních rizik a závažné trestné činnosti. Současně formuloval požadavky na jeho proporcionální implementaci v právních řádech členských států.
Za tip na tento čerstvě publikovaný dokument děkujeme generálnímu advokátovi Michalovi Bobkovi.

Plný text viz zde.

úterý, července 19, 2016

NS k písemné formě právního jednání a doručování písemností

Nejvyšší soud vydal rozhodnutí, v němž se vyjadřuje k požadavku písemné formy a otázce doručení v soukromoprávní komunikaci (zde v rozhodčím řízení). Soud pragmaticky využil mezí volného hodnocení důkazů, vymezil se proti u nás stále běžné doručovací ekvilibristice a konstatoval, že, stručně řečeno, písemnost je písemností a podpis podpisem. Nejedná se každopádně o banální rozhodnutí, ale ve světle dosavadní české judikatury je to o důležitý krok k de iure rovnocennosti listinné a elektronické komunikace.


Plný text rozhodnutí viz zde.

Směrnice NIS publikována

Dnes byla v Úředním věstníku publikována směrnice 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii.

čtvrtek, července 14, 2016

Rozhodnutí - Microsoft Ireland

Vcelku nečekaně (ve prospěch spol. Microsoft) rozhodl US court of Appeals for the 2nd Circuit ve věci žádosti o vydání dat známé jako případ Microsoft Ireland. Rozhodnutí bylo právě publikováno, takže ještě nejsou k dispozici komentáře. Soud každopádně založil svůj názor na ochraně soukromí a na originalistické teleologii federální úpravy (tj. soud konstatoval, že nebylo původním úmyslem zákonodárce upravit extrateritoriální působnost žádosti).

Plný text rozhodnutí viz zde.

sobota, července 09, 2016

VIII. národní konference České právo a informační technologie


Bylo otevřeno přihlašování na osmý ročník tradiční národní konference České právo a informační technologie, která se uskuteční v Brně ve dnech 22. 9. - 23. 9. Témata panelových diskusí kopírují nejdůležitější současné legislativní změny, a to nové nařízení o ochraně osobních údajů a směrnici o síťové bezpečnosti. Odborné sekce, do nich je možno hlásit příspěvky, budou zaměřeny na problematiku elektronických důkazů, sdělování autorských děl veřejnosti, zdravotnických registrů, české právní informatiky, a prevence kybernetických útoků na finančním trhu.

Web konference je na adrese cpit.law.muni.cz, přihlašovací formulář (s možností přihlašování příspěvků) je zde.

Analogie s online tržišti


Rozhodnutí, které právě vydal Soudní dvůr, se netýká přímo oblasti ICT. Dokládá však zajímavý trend, kdy se namísto dosavadního přístupu k on-line problematice prostřednictvím analogie s off-line  světem začíná postupovat opačně (tj. dominantní je problematika on-line a otázky off-line aplikace práva se řeší prostřednictvím analogie). Soudní dvůr tak rozhodl, že se na provozovatele tržišť vztahuje úprava čl. 11 směrnice č. 2004/48/ES, a to analogicky s předchozím případem L'Oreal proti eBay. V rozhodnutí však již chybí řešení otázky analogické aplikace omezení odpovědnosti provozovatele off-line tržiště ve smyslu směrnice o e-commerce.

Plný text rozhodutí viz zde.

Nové pozice - doktorandi a postdoc

Tři nové výzkumné pozice (dvě pro doktorandy a jedna pro postdoc) nabízí Univerzita v Oslu. Jedná o zaměstnání na dobu čtyř let na projektu SIGNAL věnovanému problematice internet governance.

Inzerát na doktorandské pozice viz zde.
Inzerát na postdoktorskou pozici viz zde.