čtvrtek, března 28, 2019

Novinky na ústavním webu

Odteď budou oborové novinky tvořit součást webu Ústavu práva a technologií PrF MU.

Adresa webu: http://cyber.law.muni.cz
RSS feed novinek: https://uptprfmu.weebly.com/1/feed

Kromě krátkých zpráv o nových judikátech a dalších zajímavostech z oboru nově připravujeme ke konkrétním tématům i krátké filmy. Hvězdy oboru se tedy brzy stanou i hvězdami stříbrného plátna (jakmile se nám podaří dořešit technologii pro streaming, oznámíme dostupnost filmů na ústavním webu výše).

pondělí, prosince 17, 2018

Zahraniční judikatura - High Court London a mnichovský Landgericht

High Court London rozhodl ve prospěch Google v případu nezákonného zpracování osobních údajů prohlížečem Safari. Soud konstatoval, že pouhé nezákonné zpracování dat nemůže sloužit jako jediný důvod k zadostiučinění za předpokladu, že žalobci neprokázali jinou újmu.

Plný text rozhodnutí [2018] EWHC 2599 (QB) viz zde.

Langericht München rozhodl, zatím nepravomocně, ohledně místní působnosti německého finančního práva na spotřebitelské finanční transakce společnosti Flixbus realizované prostřednictvím mikroplatební služby Paypal (a tím pádem o zákazu účtovat transakční poplatky za užití služby Paypal).

Plný text rozhodnutí zatím není k dispozici online, shrnutí a tiskovou zprávu viz zde.

středa, listopadu 28, 2018

Ústavní soud k případu Uber a neúčinnost doručení do datové schránky v judikatuře NS

Ústavní soud zrušil rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, který dříve konstatoval, že službu Uber nelze považovat za taxislužbu ve smyslu zákona. Dle Ústavního soudu bylo rozhodnutí odůvodněno nelogicky, neboť z formální premisy (neexistence licence) byl dovozen materiální skutkový závěr (absence podstatných znaků provozování taxislužby).

Plný text rozhodnutí viz zde.

Nejvyšší soud se vyjádřil k otázce neúčinnosti fikce doručení do datové schránky za situace, kdy jsou všechny osoby s přístupovými právy k příslušné schránce ve výkonu vazby. Soud podle očekávání konstatoval, že v takovém případě je fikce doručení neúčinná.

Plný text rozhodnutí viz zde.

sobota, října 20, 2018

C‑149/17 - SDEU k praktické jistotě při dokazování

SDEU vydal další rozhodnutí, v němž se věnuje problematice dokazování před soudy členských států. Soudní dvůr v tomto případě konstatoval, že zákonná úprava zakládající praktickou jistotu soudu ohledně absence podílu vlastníka bezdrátového připojení na porušování majetkových práv autorských pouze na základě označení další osoby sdílející tentýž přípojný bod, je v rozporu se sekundárním právem EU.

Plný text rozhodnutí C‑149/17 viz zde.

středa, září 19, 2018

NSS k ochraně osobních údajů

Nejvyšší správní soud vydal dvě zajímavá rozhodnutí týkající se ochrany osobních údajů. V obou rozhodnutí soud anticipuje budoucí aplikaci GDPR.

V prvním případě se soud vyjadřuje k extrémně důležité otázce, jakou povahu má odpověď správce o tom, že nepřizná práva subjektu údajů. NSS dospěl k závěru, že jde o rozhodnutí v materiálním smyslu, když uvedl: "Judikatura NSS k ochraně osobních údajůS ohledem na výše uvedené nelze přisvědčit názoru stěžovatele, že sdělení žalovaného je jen deklaratorním přípisem, který není způsobilý do jeho práv zasáhnout. K tomu je třeba dále uvést, že posuzované sdělení je ve svých důsledcích prakticky zamítavým rozhodnutím o žádosti o výmaz (likvidaci) osobních údajů." Toto rozhodnutí má zásadní význam pro budoucí aplikaci přímých práv dle GDPR.
Plný text rozhodnutí viz zde.

Druhé rozhodnutí se týká ochrany údajů v trestním řízení. NSS v něm anticipuje důsledky implementace tzv. policejní směrnice doprovázející GDPR.
Plný text rozhodnutí viz zde.

neděle, září 16, 2018

Zajímavá judikatura - ESLP, SDEU, ÚS, NSS, NS

ESLP: Otázka plošnosti nasazení automatizovaných nástrojů ke sledování osob je předmětem margin of appreciation (případ Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom, č.58170/13, 62322/14 a 24960/15).
Plný text rozhodnutí viz zde.

ÚS: Tajně pořízený zvukový záznam z porady soudu nemusí být per se nezákonným důkazem (III.ÚS 4071/17).
Plný text rozhodnutí viz zde.

NSS: Provoz kamerového systému městskou policií za účelem odhalování přestupků, k jejichž stíhání nemá městská policie pravomoc, je protiprávní (rozhodnutí týkalo právního stavu r. 2015). Soud rovněž připomněl nezákonnost provozu kamerového systému, k němuž má přístup třetí osoba (10 As 15/2018).
Plný text rozhodnutí viz zde.

SDEU: Protiprávnost registrace známky france.com (T‑71/17, France.com, Inc., v European Union Intellectual Property Office (EUIPO).
Plný text rozhodnutí viz zde.

SDEU: Typická barva podrážky bot není výlučně tvarem ve smyslu známkové směrnice, tj. lze ji registrovat jako ochrannou známku (C‑163/16 Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS proti Van Haren Schoenen BV).
Plný text rozhodnutí viz zde.

NS: Na internetový zpravodajský portál se nevztahují povinnosti vydavatele periodického tisku, např. povinnost uveřejnit dodatečné sdělení (30 Cdo 1870/2017-129).
Plný text rozhodnutí viz zde.úterý, září 04, 2018

Pozvánka na 10. vědecké kolokvium Právo ICT

Ústav práva a technologií zve na 10. vědecké kolokvium Právo ICT.

Setkání se bude konat 11. září 2018 od 13:30 na PrF MU v místnosti 43.
Účast je po přihlášení zdarma.

Program a přihlašovací formulář (registrace) viz zde.