úterý, července 17, 2018

Zákonná forma písemnosti a doručování

Nejvyšší soud konstatoval, že pokud zákon nezakládá povinnost určité konkrétní formy písemného právního jednání, nelze tuto formu k platnosti příslušného jednání bez dalšího vyžadovat. Případ se týkal otázky, zda lze vlastnické právo k nemovitosti převést i písemností bez ověřených podpisů stran. Rozhodnutí má analogický význam i pro elektronické písemnosti a potvrzuje zákaz jiné než zákonné diskriminace elektronických dokumentů a různých typů elektronického podpisu (včetně tzv. jednoduchého el. podpisu).

Plný text rozhodnutí viz zde.

Aktuálně se NS vyjádřil i k otázce doručování v případě, kdy má podnikající fyzická osoba zřízenu pouze soukromou datovou schránku. Soud rozhodl v tom smyslu, že je v takovém případě účinné doručení na fikci prostřednictvím pošty. Pokud by totiž soud doručoval podnikající FO jako straně řízení do soukromé DS, jednalo by se o tzv. "nepříslušnou" DS ve smyslu aktuálního stanoviska NS - skutečné doručení by tedy v takovém případě bylo sice účinné, ale doručení na fikci by účinné nebylo.

Plný text rozhodnutí viz zde.

9A 346/2014 - zaměnitelnost známek v IT

Městský soud v Praze konstatoval ve známkové věci spotřebitelskou zaměnitelnost výrobků a služeb v oblasti IT. Z toho plyne možnost ekvivalence známkové ochrany mezi oběma třídami. MS k tomu uvedl: "Při posuzování podobnosti výrobků a služeb lze dovodit, že jak napadené výrobky, tak namítané služby patří do stejné oblasti spotřeby. Relevantní spotřebitel totiž přichází na trh s úmyslem technicky si zajistit spojení s jinými subjekty. V takovém případě tedy nehraje významnou roli, zda si komunikaci zajistí sám prostřednictvím fyzického přístroje (a tedy výrobku), či zajištěním spojení pověří externí společnost (a tedy bude poptávat službu)."

Plný text rozhodnutí viz zde.

pátek, června 29, 2018

Right to be forgotten v. právo veřejnosti na informace u ESLP

Případ M.L. a W.W. v. Germany rozhodnut u ESLP. Right to be forgotten odsouzených osob v. právo veřejnosti na informace 0:1. ESLP
...
Tedy - případ Manfred Lauber a Wolfgang Werlé v Německo rozhodnut...


Rozsudek je dostupný ve francouzštině (http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-184438)
Z tiskové zprávy vybíráme zajímavé pasáže:
The Court concluded that the availability of the impugned reports on the media’s websites at the time that the applications were lodged by M.L. and W.W. continued to contribute to a debate of general interest which had not been diminished by the passage of time. 

As to how well known the applicants were, the Court observed that they were not simply private individuals who were unknown to the public at the time their request for anonymity was made. The reports in question concerned either the conduct of their criminal trial, or one of their requests for the reopening of that trial, and thus constituted information capable of contributing to a debate in a democratic society. 

As to M.L.’s and W.W.’s conduct since their conviction, the Court observed that the applicants had lodged every possible judicial appeal to obtain the reopening of the criminal proceedings against them. During their most recent request to reopen proceedings in 2004, M.L. and W.W. had contacted the press, transmitting a number of documents while inviting journalists to keep the public informed. The Court noted that as a result of the applicants’ conduct vis-à-vis the press, less weight was to be attached to their interest in no longer being confronted with their convictions through the medium of archived material on the internet. Their legitimate hope of obtaining anonymity in the reports, or even a right to be forgotten online, had thus been very limited.

sobota, června 09, 2018

23 Cdo 3214/2017 - lhůta pro podání dovolání

Nejvyšší soud interpretoval doběhnutí lhůty ve vztahu k e-mailovému podání a konstatoval, že za okamžik doručení se považuje dodání zprávy do elektronické podatelny soudu. Na zmeškání lhůty nemá vliv, pokud podání bylo učiněno jen necelou minutu po půlnoci. Soud v tomto případě konstatoval, že "vzhledem k volbě dovolatelek využít služeb soukromé osoby (jejichž kvalita není nijak právem upravena), a nevyužít jiné zaručené způsoby doručení (datová schránka, držitel poštovní licence), nesou následky případných vad v doručování tímto způsobem". Zajímavá je interpretační konstrukce, dle které by soud mohl zohlednit okamžik odeslání e-mailové zprávy, avšak tento okamžik nebyl příslušným účastníkem řízení "doložen".

Plný text rozhodnutí viz zde.

C‑44/17 - zeměpisná označení

SDEU interpretoval rozsah ochrany zeměpisných označení ve sporu o užívání výrazu "Glen" ne spojení s výrazem "Whisky" u whisky produkované německou palírnou. Soud odmítl extenzivní interpretaci pojmů nepřímého obchodního užití a připomenutí.

Plný text rozhodnutí viz zde.

C‑210/16 - Pojem správce osobních údajů

SDEU vydal rozhodnutí o výkladu pojmu správce osobních údajů, které sice týká interpretace zrušené směrnice, ale má kvůli stejné definici dopad i na novou úpravu GDPR. Soud konstatoval, že správce fanouškovské stránky na Facebooku je společným správcem tam zpracovávaných osobních údajů. Soud současně konstatoval jurisdikci místních orgánů ochrany osobních údajů i v případě, pokud má v místě jejich působnosti správce jakoukoli provozovnu (bez ohledu na to, zda zpracovává data) - v tomto směru pokračuje SDEU v praxi nastavené případy Google Spain a Weltimmo.

Plný text rozhodnutí viz zde.

pátek, června 01, 2018

České právo a informační technologie 2018 - call for papers, registrace

Již podesáte pořádá Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity specializovanou konferenci České právo a informační technologie.

Datum konání: 20. - 21. 9. 2018
Místo konátní: Právnická fakulta MU, Veveří, Brno
Konferenční poplatek: 1190 Kč

Leotšní jubilejní ročník konference se v plenární diskuzi zaměří na české právo a ochranu osobních údajů po GDPR.
Tématické sekce, do nichž lze přihlašovat přísvpěvky, se budou věnovat elektronickým důkazům v trestním řízení, platformám a sdílené ekonomice, GDPR a ePrivacy, právní informatice, právu na informace a otevřená data a konečně autorskému právu na jednotném digitálním trhu.

Přihlašovat se lze prostřednictvím konferenčního webu, kde naleznte všechny informace, jakož i call for papers.

Těšíme se na setkání na podzim v Brně!

Za organizátory,
Matěj Myška

úterý, května 08, 2018

BGH - blokování reklam není nekalou soutěží (I ZR 154/16)

BGH vydal rozhodnutí, kterým skončil spor mezi vydavatelstvím Axel Springer a firmou Eyeo, která dodává technologii AdBlock Plus na blokování on-line inzerce. Soud konstatoval, že blokování on-line reklamy není nekalosoutěžním jednáním. Rozhodnutí zřejmě povede k systémovým změnám ve schématech monetizace obsahu a časem může mj. i vytvořit zprostředkovaný tlak na síťovou neutralitu.

Oficiální shrnutí rozhodnutí viz zde.
Anotaci beck-aktuell viz zde.

neděle, dubna 22, 2018

Nejvyšší soud USA - případ Microsoft Ireland

Nejvyšší soud USA rozhodl jako poslední instance v případu přeshraničního zajištění důkazů z cloudu. Rozhodnutí v případu, který se stal základem široké mezinárodní diskuse, nakonec není samo o sobě nijak zvlášť důležité, neboť v mezičase nabyl účinnosti federální CLOUD Act, který jednoznačně zakládá vyšetřovací pravomoc amerických úřadů. V EU se chystá obdobné řešení v souvislosti s úpravou odpovědných zástupců a možnosti národních OČTŘ žádat o data do jiných členských států.

Plný text rozhodnutí viz zde.
Plný text CLOUD Act viz zde.

středa, dubna 18, 2018

LL.M. a Ph.D. v právu informačních a komunikačních technologií

Do konce dubna lze na PrF MU podávat přihlášky do studia LL.M. a do doktorského studia v oboru práva informačních a komunikačních technologií. Oba studijní programy zajišťuje Ústav práva a technologií.

Informace k LL.M. studiu viz zde.
Informace k doktorskému studiu viz zde.