čtvrtek, září 25, 2014

Ochrana známky, která se stala generickým výrazem

Americký soud se vyjádřil k otázce známkové ochrany označení, které získalo takové renomé, že je užíváno jako generických výraz. Tato skutečnost podle soudu nejen, že nevylučuje známkoprávní ochranu, ale může naopak hovořit o její vysoké hodnotě či obecné dobré pověsti.

Plný text rozhodnutí je zatím k dispozici prostřednictvím LexisNexis - abstrakt viz zde.
Analýzu a komentář na blogu Rebeccy Tushnet viz zde.

středa, září 03, 2014

Ochrana soukromí a bezpečnost informačních systémů (1976!)

Na Rand.org byl vydán v .pdf pozoruhodný text Privacy and Security Issues in Information Systems, který byl původně publikován v roce 1976. Text se hodí nejen jako zajímavá futurologická studie, ale obsahuje řadu argumentovaných názorů podněntných i pro dnešní debatu ohledně bezpečnosti a ochrany soukromí v podmínkách informační společnosti.

Text je ke stažení v .pdf zde.

úterý, září 02, 2014

Nařízení eIDAS

V Úředním věstníku bylo publikováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. Nařízení ma za cíl nahradit nepříliš úspěšnou úpravu elektronického podpisu a vytvořit evropský systém vzájemného uznávání důvěryhodných elektronických identit. Jedná se o poměrně revoluční úpravu s velkým dopadem především do oblasti soukromoprávního jednání a podávání písemností v procesech autoritativní aplikace práva. V českém právu přináší vedle nového pojetí autentizace elektronických forem právního jednání i změnu nikoli zcela šťastné úpravy právního jednání v občanském zákoníku (občanský zákoník je novým nařízením jednak v některých částech materiálně derogován, jednak bude nutno na základě nové úpravy uvažovat o jeho novelizaci tam, kde chybějí vzájemné systematické vazby).

Plný text nařízení viz zde.

pondělí, září 01, 2014

ICT při tvorbě a aplikaci jednoduchého práva

Ústav práva a technologií si Vás dovoluje pozvat na veřejné kolokvium studentů doktorského studijního programu "Právo informačních a komunikačních technologií", které se uskuteční dne 

8. 9. 2014,


9:30-12:00, 


v místnosti 109, PrF MU.

Účast je bezplatná - potvrďte ji prosím vyplněním registračního formuláře.


Těšíme se na Vaši účast.