středa, ledna 29, 2014

Data Protection Handbook

U příležitosti Dne ochrany osobních údajů (28. 1. 2014) Rada Evropy ve spolupráci s European Union Agency for Fundamental Rights vydala Handbook on European data protection law.
Publikaci dostupnou zde je vhodné dočíst až do konce zejména kvůli přehledovým kapitolám "Further reading" a "Selected European Case Law".

pondělí, ledna 20, 2014

Workshop: Virtualizace, promulgace a ochrana informací

Ústav práva a technologií si Vás dovoluje pozvat na workshop věnovaný Virtualizaci, promulgaci a ochraně informací. Workshop se uskuteční dne 28. 1. 2014 v místnosti č. 109 za účasti doc. JUDr. Radima Polčáka,  JUDr. Zuzany Adamové, Ph.D. (Trnavská univerzita), JUDr. Stanislava Kadečky, Ph.D., JUDr. Pavla Koukala Ph.D.

Pozvánka je k dispozici zde.

Prosím, oznamte svoji účast mailem na jakub.harasta@law.muni.cz.

úterý, ledna 14, 2014

Federální soud k pravidlům síťové neutrality

Odvolací soud pro oblast D.C. v dnešním rozhodnutí o žalobě společnosti Verzion zrušil podstatnou část Pravidel síťové neutrality, které na základě Telecommunications Act vydala FCC (Federální komise pro komunikace). Zrušená pravidla mimo jiné zakazovala poskytovatelům síťového připojení diskriminaci v přenosu legální síťové komunikace. V podstatě to znamená, že poskytovatel internetového připojení nesmí nijak diskriminovat poskytovatele služeb informační společnosti, kteří významně zatěžují linky. Po zrušení tohoto pravdila tedy mohou velcí poskytovatelé přenosových služeb teoreticky požadovat úplatu za přenos dat od poskytovatelů datově náročných video-on-demand služeb jako netflix nebo hulu.
FCC v současné době zvažuje podání odvolání proti tomuto rozhodnutí, další variantou je přepracování Pravidel v souladu s požadavky soudu.

Celý text rozhodnutí je dostupný zde.

Vytěžování a zužitkování databáze - vyhledávače

Soudní dvůr vydal rozhodnutí, v němž se vyjadřuje k otázce práv k databázi v případě vyhledávačů a tzv. metavyhledávačů (tj. vyhledávačů, které pouze "přeposílají" dotazy a odpovědi). Nikoli překvapivým výsledkem této předběžné otázky je interpretace práv sui generis v tom smyslu, že metavyhledávače zasahují do práv sui generis vyhledávačů.

Plný text rozhodnutí viz zde.

pátek, ledna 10, 2014

CCD COE - sborník a přednášky

CCD COE uveřejnilo na svých stránkách videozáznamy přednášek přednesených na posledním ročníku konference CyCon 2013 (červen) a na workshopu Ethics in Cyberspace (listopad).

Videa ze CyConu lze najít zde.
Videa z workshopu Ethics in Cyberspace jsou k dispozici zde.
Sborník z konference CyCon je ke stažení zde.

Kvadratura kruhu aneb náhradní odměny za stahování

Dne 9. 1. 2014 přednesl své stanovisko ve věci ACI Adam své stanovisko generální advokát Pedro Cruz Villalón, týkající se náhradních odměn za stahování autorskoprávně chráněného obsahu, a to i z neoprávněných zdrojů:

Odpovědi na položené otázky:
1)      Článek 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládán v tom smyslu, že se výjimka pro soukromé rozmnožování, kterou tento článek stanoví, vztahuje pouze na rozmnoženiny děl nebo jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, které jsou pořízeny z oprávněných zdrojů.
2)      Článek 5 směrnice 2001/29 musí být vykládán v tom smyslu, že v kontextu výjimky pro soukromé rozmnožování, kterou mohou členské státy podle výše uvedeného ustanovení stanovit, může členský stát vybírat poplatek, který musí uvedenou výjimku doprovázet, pouze u rozmnoženin děl nebo jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, které jsou pořízeny z oprávněných zdrojů.


pondělí, ledna 06, 2014

9th Circuit a soudní příkazy

V jednom z předchozích příspěvků na tomto blogu se objevilo rozhodnutí dovozující, že uživatelé nemají žádné "reasonable expectation of privacy" a provozní údaje jsou v dispozici operátorů.
V případě Patel v. City of Los Angeles, který se projednával u amerického Court of Appeals for the Ninth Circuit, soud toto potvrdil, kdy konstatoval, že uživatelé skutečně nemají "reasonable expectation of privacy". Soud nicméně konstatoval, že v tomto případě mají hotely, kterým legislativa ukládala povinnost umožnit nahlédnutí do vlastních záznamů o hostech, "reasonable expectation of privacy in business records". Toto rozhodnutí tak ukazuje, že poskytnutím údajů se občan nezbavuje ochrany poskytované mu Čtvrtým dodatkem Ústavy.

Rozhodnutí k dispozici zde.

neděle, ledna 05, 2014

Revue pro právo a technologie 8/2013 online

Již osmé číslo časopisu Revue pro právo a technologie bylo zveřejněno online.

Kromě zajímavých diskusních a tematických příspěvků (např. Právní aspekty kybernetické bezpečnosti od Jakuba Harašty, či Veřejné licence a kolektivní správa od Filipa Horáka), lze v čísle najít anotace zajímavých judikátů a přehled aktuální judikatury z technologických oborů práva.

Přejeme čtenářům vše nejlepší do nového roku a příjemné čtení!
Redakce Revue pro právo a technologie

Vydání časopisu Revue pro právo a technologie bylo financováno z projektu „Právo a technologie“ MUNI/A/0864/2012.

sobota, ledna 04, 2014

Právní ochrana software - dvě rozhodnutí

Přinášíme odkazy na dvě rozhodnutí týkající se právních prostředků ochrany software. Prvním z nich je případ SAS  INSTITUTE INC v. WORLD PROGRAMMING LIMITED, který byl též předmětem známé předběžné otázky. Případ nyní dospěl k pravomocnému rozhodnutí ve věci, které prakticky potvrdilo právní závěry rozhodnutí o předběžné otázce, tj. že funkční princip u software není chráněn.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Druhé rozhodnutí týká se případu Oracle v. Google ohledně autorskoprávní ochrany kódu Java API, jehož autorství si osobuje Oracle a který Google okopíroval pro potřeby OS Android. V prvoinstančním rozhodnutí soud konstatoval, že se na tento kód nevztahuje autorskoprávní ochrana, neboť jde o pouhou techniku tvorby software. Toto rozhodnutí bylo nyní zrušeno Odvolacím soudem pro federální obvod Washington D.C., přičemž soud vyjádřil názor, že v tomto případě jde přímo o softwarový nástroj, který ochraně podléhá. Toto rozhodnutí však ještě neznamená vítězství pro Oracle - jednou z interpretačních možností, kterou se soudy doposud nezabývaly, je totiž otázka fair use.

Původní rozhodnutí viz zde.
Rozhodnutí o odvolání zatím není dostupné on-line. Jakmile bude k dispozici, mělo by být ke stažení zde (zatím jsou na místě pouze některé dokumenty ze spisu, zejm. podání amicorum curiae)

čtvrtek, ledna 02, 2014

Vláda schválila Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti

Vláda schválila na dnešním jednání Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) předložený předsedou vlády a ředitelem Národního bezpečnostního úřadu. Zákon upravuje práva a povinnosti osob soukromého práva a působnost a pravomoc orgánů veřejné moci v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Plné znění předloženého návrhu je k dispozici zde.
Návrhy prováděcích předpisů k zákonu jsou k dispozici zde.