čtvrtek, prosince 28, 2017

Uber jako poskytovatel realizační služby a zaměstnavatel


Povaha činnosti platformy Uber byla vedle mediálně známého případu C‑434/15 též předmětem pracovněprávního sporu, který zatím řešil pracovní tribunál, odvolací pracovní tribunál a nově též Nejvyšší soud Spojeného království. Pracovní tribunály shodně interpretovaly pozici Uber vzhledem k registrovaným řidičům se zapnutou aplikací jako zaměstnavatele. Nejvyšší soud aktuálně odmítl návrh Uber, aby se jeho žalobou proti rozhodnutí odvolacího pracovního tribunálu zabýval bez nutnosti předchozího rozhodnutí Odvolacího soudu.
K rozhodnutí SDEU ohledně povahy služby Uber je třeba připomenout, že SDEU se zde nemohl vyjadřovat k otázce konkrétní kvalifikace Uber jako určitého typu transportní služby v právu členského státu. Soud pouze konstatoval, že totální kontrola nad transportní transakcí má za následek neoddělitelnost transportní služby od služby informační společnosti a Uber tedy musí splňovat i požadavky pro provozování transportní služby (stejný důvod mělo též rozhodnutí Londýnského odvolacího pracovního tribunálu). Soud však neřešil otázku, zda jde o taxislužbu, smluvní přepravu nebo jiný typ transportní služby. Tuto otázku budou muset posoudit soudy ve členských státech a je možné, že mezi různými členskými státy v tomto směru dojde k podstatným rozdílům.


Plný text rozhodnutí Londýnského odvolacího pracovního tribunálu viz zde.

Konference AVČR o ochraně soukromí v letecké dopravě a předběžná data ČPIT a Cyberspace

Ústav státu a práva AVČR pořádá společně s KPT a ÚPT PrF MU konferenci na téma "Aktuální výzvy v civilní letecké dopravě - bezpečnost a soukromí." Konference se uskuteční v prostorách AVČR 16. 2. 2018.
Podrobnější informace a CfP viz zde.

Termíny velkých konferencí ÚPT PrF MU byly předběžně stanoveny následovně (o vyhlášení CfP zde budeme průběžně informovat):

ČPIT 2018: 20.9. - 21.9.
Cyberspace 2018: 30.11. - 1.12.