čtvrtek, června 30, 2016

Revue pro právo a technologie 13/2016 online


Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

do sedmého ročníku své existence vstupuje časopis Revue pro právo a technologie pod novým vedením. První šéfredaktor a zakladatel tohoto časopisu, Radim Polčák, byl jmenován čestným předsedou redakční rady. Novým šéfredaktorem byl s účinností od 15. 1. 2016 jmenován jeho dosavadní zástupce.

Rád bych Radimu Polčákovi na tomto místě osobně poděkoval za veškerou jeho práci a inspirativní vedení redakce, jakož i kolektivu dobrovolníků z řad studentů Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Během šesti let pod jeho taktovkou se Revue stala periodikem vedeným ve významných časopiseckých databázích a s moderním redakčním systémem. Příspěvky z technologických oborů práva publikované v Revue jsou pak již standardně citovány v ostatních zdrojích právních informací. Velmi progresivním krokem bylo i přihlášení se k principům otevřeného přístupu (Open Access) realizovaného tzv. zlatou cestou.

Ač nebude jednoduché navázat na jeho úspěšnou práci, rád bych posunul Revue směrem k ještě vyšší kvalitě a větší otevřenosti, mj. zavedením identifikátorů digitálního objektu (DOI) a zařazením časopisu do dalších časopiseckých databází.

Děkuji Vám, vážené čtenářky a vážení čtenáři, jménem redakce našeho časopisu za Vaši přízeň a přeji Vám příjemné čtení.


Matěj Myška,

šéfredaktor

pátek, června 24, 2016

NS k právům vlastníků nemovitostí dotčených telekomunikačním vedením


Nejvyšší soud se vcelku rezolutně vyjádřil k právům vlastníků nemovistostí dotčených telekomunikačním vedením. Soud se zabýval otázkou zákonného břemene, které mělo vzniknout na základě zákona č. 110/1964 Sb. V důsledku původně vadného postupu při instalaci vedení nyní soud rozhodl o tom, že zákonné břemeno nemůže oprávněnému svědčit. Toto rozhodnutí může mít dopady vedle telekomunikací též v oblasti energetiky, kde byl mechanismus zákonných břemen upraven podobně.

Plný text rozhodnutí viz zde.

stanovisko GA ve věci půjčování e-knih


Generální advokát Szpunar vydal stanovisko k případu týkajícímu se možnosti knihoven půjčovat e-knihy. Generální advokát aplikoval dominantně aktualistickou teleologii a dospěl k závěru, že takové užití spadá pod rozsah směrnice 2006/115/ES.

Plný text stanoviska viz zde.

Uzávěrka přihlášek na letní školu

S koncem června se uzavírá přihlašování na letošní (již jedenáctou) Letní školu evropského práva ICT, která se tradičně koná v rakouském Reichenau ve dnech 3. - 9. září 2016. 

Studenti PrF MU mají možnost využít pěti stipendijních míst financovaných fakultou, studenti PF UK mají k dispozici tři stipendijní místa financovaná kanceláří ROWAN LEGAL a studenti PF Trnavské univerzity mohou využít tři místa financovaná Evropskou akademií práva a ICT (akademie celou školu rovněž pořádá). Ostatní zájemci o účast platí účastnický poplatek ve výši 500 EUR, který zahrnuje též ubytování a stravu.

Více informací včetně předběžného programu je k dispozici na webu zde.

úterý, června 21, 2016

Elektronická Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Možná se už konečně dočkáme alespoň zákona - tisk 646 prošel dne 15. 6. Senátem a nyní se čeká na podpis prezidenta. Účinnost zákona se předpokládá od 1. 1. 2020.


středa, června 15, 2016

Nové pozice pro doktorandy

Nové doktorské pozice v oboru ochrany soukromí on-line se otevírají na Právnické fakultě Univerzity v Pasově. Plný text oznámení viz zde.

Soudní přezkum rozhodnutí FCC o síťové neutralitě

Americký Court of Appeals vydal druhostupňový rozsudek v ostře sledovaném případě správního rozhodnutí FCC zakazujícího telekomunikačním operátorům praktiky v rozporu s principem síťové neutrality (o případ byl velký zájem, což potvrzuje nejen stostránkový rozsah samotného rozhodnutí, ale i to, že cca 5 stránek z něj tvoří seznam osob a institucí, které podaly amicus brief). Za pozornost stojí též cca šedesátistránkový disent soudce Williamse.


Plný text rozhodnutí viz zde.

čtvrtek, června 09, 2016

Rozsudek Soudního dvora SDEU ve věci EGEDA

Soudní dvůr SDEU rozhodl dnes ve věci C‑470/14, že nelze vytvořit státem financovaný systém spravedlivé odměny za dovolené soukromé rozmnožování.

Z rozhodnutí vybíráme:
[31] Soudní dvůr v tomto ohledu již rozhodl, že uplatnění poplatku za soukromé rozmnožování zejména na vybavení, přístroje a nosiče pro digitální rozmnožování, jež jsou nabyty jinými než fyzickými osobami zjevně za jiným účelem než pro účely soukromého rozmnožování, není v souladu s čl. 5 odst. 2 směrnice 2001/29 (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 21. října 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, bod 53, jakož i ze dne 11. července 2013, Amazon.com International Sales a další, C‑521/11, EU:C:2013:515, bod 28).

[33] Soudní dvůr tak připustil, že vzhledem k praktickým obtížím, které mohou nastat při realizaci takového financování, mohou členské státy financovat tuto spravedlivou odměnu prostřednictvím poplatku uloženého, před pořizováním rozmnoženin pro soukromé užití, osobám, jež disponují vybavením, přístroji a nosiči pro rozmnožování a které je poskytují k dispozici fyzickým osobám (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 21. října 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, bod 46; ze dne 16. června 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, bod 27; ze dne 11. července 2013, Amazon.com International Sales a další, C‑521/11, EU:C:2013:515, bod 24, jakož i ze dne 5. března 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, bod 46).

[34] Nic totiž nebrání tomu, aby tyto osoby povinné uhradit uvedený poplatek promítly částku poplatku za soukromé rozmnožování do ceny za poskytnutí uvedeného vybavení, přístrojů či nosičů pro rozmnožování nebo za poskytnutí služby rozmnožování. Zátěž způsobenou takovým poplatkem tak v konečném důsledku ponesou soukromí uživatelé, kteří uhradí tuto cenu. Za těchto podmínek musí být soukromý uživatel, jemuž bylo poskytnuto vybavení, přístroje a nosiče pro rozmnožování a který je příjemcem rozmnožovacích služeb, ve skutečnosti považován za „nepřímého plátce“ spravedlivé odměny, jinak řečeno za jejího skutečného dlužníka (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 21. října 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, bod 48).

[36] Z této judikatury vyplývá, že za stávajícího stavu unijního práva platí, že i když jsou členské státy oprávněny zavést systém, na základě kterého jsou právnické osoby za určitých podmínek povinny platit poplatek určený k financování spravedlivé odměny podle čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice 2001/29, nemohou takové právnické osoby zůstat nakonec skutečnými dlužníky uvedeného poplatku.


[39] V projednávaném případě z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že vzhledem k neexistenci vyčlenění konkrétních příjmů – které pocházejí z konkrétního odvodu – na určité výdaje je třeba mít za to, že rozpočtová položka určená k placení spravedlivé odměny je plněna všemi příjmy souhrnného státního rozpočtu, a tudíž rovněž všemi daňovými poplatníky, včetně právnických osob.

[40] Ze spisu předloženého Soudnímu dvoru kromě toho nevyplývá, že by v projednávaném případě existoval nějaký mechanismus umožňující právnickým osobám, na které se čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice 2001/29 v žádném případě nevztahuje, požádat o osvobození od povinnosti přispívat na financování uvedené odměny nebo alespoň požádat vrácení takového příspěvku (v tomto ohledu viz rozsudky ze dne 11. července 2013, Amazon.com International Sales a další, C‑521/11, EU:C:2013:515, body 25 až 31 a 37, a ze dne 5. března 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, bod 45), podle pravidel, jejichž určení přísluší pouze členským státům.

[41] Za těchto podmínek, a jak zdůrazňuje předkládající soud v samotném znění své otázky, takový systém financování spravedlivé odměny ze souhrnného rozpočtu předmětného státu neumožňuje zajistit, aby náklady na tuto odměnu nesli v konečném důsledku pouze uživatelé soukromých rozmnoženin.

Stipendium pro studenty PrF UK na letní školu pořádanou ÚPT

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL nabízí stipendium pro 3 studenty 3. - 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy na prestižní letní škole zaměřené na IP a ICT právo v Reichenau an der Rax.

Více informací a podmínky pro získání stipendia.

neděle, června 05, 2016

Novinky v ochraně osobních údajů

V rámci tohoto postup přinášíme několik novinek v oblasti ochrany osobních údajů. Předně je to stanovisko generálního advokáta v případě C-582/14. Média většinou informovala o jeho extenzivním charakteru díky tomu, že GA označil dynamickou adresu jako osobní údaj - podstatná však je rovněž argumentace subjektivní kritériem kvalifikace dat jako osobních údajů (GA je toho názoru, že jde o osobní údaj, pokud jeho správce nebo zpracovatel má možnost ztotožnit příslušnou osobu - nikoli tedy v každém případě, pokud je osoba teoreticky někým ztotožnitelná.

Plný text stanoviska GA viz zde.

EDPS publikoval stanovisko k privacy Shield. Stanovisko je ve výsledku negativní a všímá si především nedostatečných možností soudní ochrany. EDPS se tedy připojil k dřívějšímu názoru A29WP.

Plný text stanoviska EDPS viz zde.

Naproti tomu byla oficiálně podepsána dohoda známá jako Umbrella Agreement. dohodu nyní čeká ratifikace Evropským parlamentem.

Tiskovou zprávu viz zde.
Plný text dohody viz zde.