pátek, září 25, 2015

Stanovisko GA: C-362/14 Schrems

Dne 23. září vyšlo dlouho očekávané stanovisko GA ve věci C-362/14 - dostupné je zde. České znění zatím dostupné není (v češtině je k dispozici stručná tisková zpráva).

Dle názoru generální advokáta Bota není možné, aby se národní orgány dozoru vzdaly svých pravomocí s poukazem na rozhodnutí Evropské Komise o tom, že Spojené státy splňují požadavky tzv. bezpečných přístavů. Komise totiž není způsobilá pravomoci orgánů členských států tímto rozhodnutím omezit.

První komentář Maximiliana Schremse je k dispozici zde. Stanovisko je poměrně rozsáhlé a tak se dají další komentáře očekávat později.

čtvrtek, září 17, 2015

Nabídka zaměstnání - kyberkriminalita

Policie ČR rozšiřuje týmy specializované na vyšetřování počítačové trestné činnosti - nové pozice jsou vhodné pro právníky i pro informatiky a uplatnit se mohou i čerství absolventi.

Inzerát viz v .pdf zde.

pondělí, září 14, 2015

Inspirativní rozhodnutí 9th Circuit

9th Circuit vydal rozhodnutí ve věci Lenz proti Universal Music, které se týká odpovědnosti za protiprávní vyhrožování autorskoprávním postihem. Jedná se o další příklad ustálené rozhodovací praxe amerických soudů, která postihuje autorskoprávní trolling. Přestože se v Evropě (zatím) neuplatňuje koncepce fair use, je toto rozhodnutí z argumentačního hlediska inspirativní i pro české soudy. Za informaci děkujeme prof. Jasonu Schultzovi z NYU.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Prováděcí akty k nařízení eIDAS

Dne 8. září 2015 vydala Evropská komise dvě rozhodnutí a dvě nařízení, kterými provádí nařízení č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (tzv. nařízení eIDAS). Rozhodnutími Komise stanovuje specifikaci formátů zaručených elektronických podpisů a zaručených pečetí uznávaných subjekty veřejného sektoru a technické specifikace a formáty důvěryhodných seznamů. Prováděcími nařízeními pak Komise dotváří rámec interoperability a stanovuje minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci. Dle článku 52 eIDAS vstoupí celé toto nařízení v účinnost od uplynutí tří let ode dne použitelnosti výše uvedených nařízení, která vstupují v platnost po dvaceti dnech po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Díky tomu je definitivně jisté, že celé nařízení eIDAS bude účinné na konci září roku 2018.

Jednotlivé prováděcí akty jsou k dispozici zde:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_235_R_0006

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_235_R_0005

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_235_R_0001

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_235_R_0002

Samotné nařízení je k dispozici zde:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1441952861321

Díky za guest blog Janu Tomíškovi.

středa, září 02, 2015

4. vědecké kolokvium Právo ICT

Ústav práva a technologií pořádá 16. září 2015 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 4. národní vědecké kolokvium Právo ICT. S příspěvky na témata teorie práva ICT, práva duševního vlastnictví, práva elektronického obchodu a práva eGovernment vystoupí doktorandi oboru Právo informačních a komunikačních technologií.

Program a přihlašovací formulář jsou k dispozici zde.