neděle, července 29, 2012

Rezoluce Rady pro lidská práva OSN

Rada pro lidská práva OSN přijala rezoluci k problematice ochrany základních práv na internetu s důrazem na právo na svobodu projevu. Rezoluce vznikla na základě zprávy Franka LaRue, o které jsme informovali cca před rokem.

Plný text rezoluce viz zde (opravený link).

čtvrtek, července 26, 2012

Veřejná konzultace - kybernetická bezpečnost

Komise zvažuje zavést k ochraně vnitřního trhu jednotnou reportovací povinnost vzhledem ke kybernetickým bezpečnostním událostem. Součástí této iniciativy, která je inspirována i aktuáním vývojem v členských státech (v ČR viz věcný záměr zákona o kybernetické bezpečnosti zde), je v počáteční fázi i otevřená veřejná konzultace.

Názor na otázky kybernetické bezpečnosti evropské informační společnosti lze pro potřeby Komise vyjádřit do poloviny října formou jednoduchého formuláře zde.

středa, července 25, 2012

Open Access v EU

Evropská Komise se v rámci vytváření Evropského výzkumného prostoru rozhodla extenzivně podpořit myšlenku Open Access.
Jak uvádí ve své tiskové zprávě z 17. 6. 2012:
"Komise nejprve otevřený přístup k vědeckým publikacím stanoví jako obecnou zásadu v rámci iniciativy Horizont 2020, programu EU určeného na financování výzkumu a inovací na období 2014–2020. Od roku 2014 budou muset všechny články, které vznikly s finanční podporou poskytnutou z prostředků programu Horizont 2020, být přístupné:
  • články buď zpřístupní okamžitě na internetu vydavatel („zlatý“ otevřený přístup) a vynaložené náklady na zveřejnění mohou být předloženy k úhradě Evropské komisi, nebo
  • články zpřístupní výzkumní pracovníci ve volně přístupném archivu nejpozději šest měsíců (12 měsíců v případě článků z oblasti sociálních a humanitních věd) po zveřejnění („zelený“ otevřený přístup)."
Více informací dostupných v Doporučení C(2012) 4890 final a Sdělení COM(2012) 401.

úterý, července 24, 2012

NS ke spornému převodu doménových jmen

Nejvyšší soud se v rozhodnutí globtour.cz, které přinášíme s drobným zpožděním, vyjádřil k otázce nároku na převod doménového jména. Toto rozhodnutí do značné míry mění především dosavadní praxi Vrchního soudu v Praze a prakticky omezuje zájemce o sporný převod doménového jména na alternativní formu řízení před zvláštním senátem RS HKAK.

Plný text rozhodnutí viz zde.

středa, července 11, 2012

Návrh směrnice - kolektivní správa

Komise zveřejnila návrh směrnice, kterou by se měly harmonizovat některé aspekty přeshraniční činnosti kolektivních správců autorských práv. Návrh vychází z dřívějších konzultací z dubna t.r., jejichž obsah je rovněž k dispozici on-line.

Návrh textu směrnice a doprovodné dokumenty viz zde.

pondělí, července 09, 2012

Pomocná vědecká činnost na ÚPT

Na základě směrnice děkana PrF MU č. 3/2012 vypisuje Ústav práva a technologií výběrové řízení na místo stipendisty/stipendistky - pomocné vědecké síly. Pomocná vědecká práce bude mít charakter technické a organizační asistence u vědeckých aktivit ústavu v podzimním semestru akademického roku 2012/2013 (konferencí Cyberspace, ČPIT, publikací a vědeckých projektů) a bude honorována symbolickým pravidelným stipendiem.

Zájemci nechť se hlásí prostřednictvím on-line formuláře zde nejpozději do 31. čerence 2012.

pátek, července 06, 2012

Cybersecurity wiki

Harvardské Berkman Centre zahájilo počátkem června projekt Cybersecurity wiki. Jedná se o otevřenou knihovnu zahrnující zatím zejména publikace z oboru kybernetické bezpečnosti - s postupem času by měly přibývat též informace o zajímavých událostech, diskuse apod.

Cybersecurity wiki je k dizpozici zde.

úterý, července 03, 2012

Překvapivé rozhodnutí SDEU v kauze "UsedSoft"

Dne 3. července 2012 vydal Soudní dvůr EU dlouho očekávaný rozsudek v případu UsedSoft proti Oracle International (C-128/11). Rozsudek lze po prvním seznámení označit za přelomový, neboť SDEU odmítl dosud platnou doktrínu, že u rozmnoženiny počítačového programu, která byla uživateli předána elektronicky, tedy bez hmotného nosiče, nemůže dojít k aplikaci tzv. "first sale doctrine" (srov. § 14 odst. 2 autorského zákona). Soud mj. uvedl, že: "právo na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu [se] vyčerpá, pokud nositel autorského práva, který udělil svolení byť i s bezúplatným stažením této rozmnoženiny z internetu na nosič dat, poskytl rovněž – výměnou za zaplacení ceny, která mu má zajistit odměnu odpovídající hospodářské hodnotě rozmnoženiny díla, jehož je vlastníkem – k uvedené rozmnoženině užívací právo bez časového omezení." Soud tak v tomto ohledu projevil značný "aktivismus", neboť dal přednost rozumnému uspořádání právních vztahů před tím, co po mém soudu ovšem jednoznačně vyplývá z litery zákona.

neděle, července 01, 2012

Revue pro právo a technologie 5/2012 online

Další číslo časopisu Revue pro právo a technologie, jehož vydávání garantuje Ústav práva a technologií, bylo zveřejněno online
Tentokrát na čtenáře čeká zejména článek o teoretických aspektech elektronické kontraktace z pera Dr. Ščerby. Mgr. Sedláčková pak čtenáře uvede do problematiky kompatibility veřejných softwarových licencí. Novou úpravu ochrany osobních údajů pak představí Mgr. Krausová. Za pozornost stojí i kritická analýza dlouho očekávaného rozhodnutí SDEU SAS v WPL od Mgr. Šavelky. Nachystány jsou i anotace dalších rozhodnutí - zájemci o mezinárodní právo soukromé se mohou začíst do anotace od Dr. Kyselovské - tentokrát analyzuje případ Wintersteiger. Rozhodnutí českého Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3518/11 zhodnotil Mgr. Hrdlička.

Přejeme příjemné letní čtení!
Redakce Revue pro právo a technologie