pátek, září 24, 2010

COICA

Senátor Patrick Leahy představil legislativní návrh směřující k přímé aplikaci státního donucení v prostředí internetu. Ačkoli je návrh poněkud problematický především co do míry zásahu do svobodné povahy informační sítě, je postaven na velmi dobré reflexi specifických znaků internetu ve vztahu k platnosti a efektivitě práva. Klíčovým kriteriem pro aplikaci státního donucení tak poprvé není fyzický (teritoriální) aspekt ale logická lokalita (doména první úrovně) a je dobře znát, že návrh není jen mediálním výkřikem nebo aktem momentálního politického šílenství (o takovém případu jsme informovali například zde), ale je podložen kvalitní právní analýzou. O rozsahu a nastavení nové úpravy však bude každopádně třeba ještě vést rozsáhlou diskusi.

Text návrhu COICA viz zde.
Rezoluce Evropského parlamentu

Evropský parlament schválil 22. září strategickou rezoluci k budoucímu vývoji ochrany duševního vlastnictví. Z klíčových myšlenek se v něm poprvé objevuje požadavek na společenské uznání práv jako nutné podmínky samotné existence duševního vlastnictví - v tomto směru akcentuje parlament zpřísnění postihu výdělečného porušování autorských práv, a to se zvláštním zaměřením na organizované kriminální aktivity. Naopak je znát odklon od postihu občanských aktivit nebo jednotlivých případů nevýdělečného užívání autorských děl.

Celý text rezoluce viz zde.

pondělí, září 20, 2010

Ochrana titulků autorským právem

Australský Federální soud rozhodl v zajímavém sporu o autorskoprávní ochranu novinových titulků v tom směru, že tyto krátké texty nejsou způsobilé k autorskoprávní ochraně resp. že se na jejich další zpracování i tam, kde by šlo o komplexní informaci, vztahuje doktrína fair use (fair dealing). Některé argumenty rozhodnutí lze analogicky použít i v kontinentálním autorském právu.

Plný text rozhodnutí viz zde.

čtvrtek, září 16, 2010

Užití ochranné známky při šedém prodeji

Opačně než v minulosti judikovaly francouzské soudy rozhodl nyní soud ve státě Arizona ve věci dovolenosti užití ochranných známek výrobce při internetovém prodeji zboží importovaného tzv. šedým kanálem. Soud zde pragmaticky konstatoval, že známka i v takovém případě legitimně označuje produkt výrobce a není tedy důvod bránit jejímu užití.

Abstrakt rozhodnutí viz databanka Martina Samsona zde.

úterý, září 14, 2010

Dokazování a příkaz k prohlídce

V rychlém sledu přinášíme další významný judikát Federálního odvolacího soudu USA, který se tentokrát týká dokazování. V dřívějším rozhodnutí se soud vyjádřil k otázce prohledávání datových nosičů tak, že příkaz k prohlídce musí obsahovat konkretizaci dat, k jejichž nalezení prohlídka směřuje. Tento požadavek se však v praxi ukázal být nesplnitelným a vyšetřování počítačové trestné činnosti se na určitou dobu prakticky zastavilo. V novém rozhodnutí soud toto precedenční pravidlo zmírnil, přičemž už není požadována konkrétní specifikace hledaných dat (požadavek na specifické určení důvodu však zůstává).

Plný text rozhodnutí viz zde.

neděle, září 12, 2010

Prodej software z druhé ruky

Americký federální odvolací soud rozhodl v dlouho očekávaném sporu ohledně prodeje software z druhé ruky v tom smyslu, že oprávněný uživatel software není bez ohledu na datový nosič jeho vlastníkem a neuplatní se tak na něj doktrína prvního prodeje (v Evropě analogická doktríně vyčerpání práva). Tam, kde licenční smlouva neumožňuje sublicenci, je tedy další prodej software (tzn. second-hand) protiprávní. V podobné věci už déle než rok a půl čekáme na rozhodnutí německého BGH - obecně se očekává, že bude mít podobný charakter.

Plný text rozhodnutí viz zde.

sobota, září 11, 2010

Evropský parlament ad ACTA

V právě vydané deklaraci se evropský parlament jednoznačně přihlásil k účasti na vyjednávání o doposud tajné a podle dostupných zpráv značně diskutabilní mezinárodní dohodě ACTA. Vyjednávaná dohoda je považována za jeden z posledních pokusů vydavatelských organizací udržet silou i přes odpor veřejnosti, kreativních odvětví a sektoru ICT současný stav majetkových práv autorských a byla doposud vyjednávána v maximální tajnosti.

Deklarace evropského parlamentu viz zde.
Podrobnější informace o ACTA viz např. zde.