pátek, dubna 25, 2008

Usnesení k evropské politice duševního vlastnictví

Evropský parlament přijal koncepční usnesení, v němž formuluje doporučení pro perspektivní opatření na poli ochrany autorských práv a podpory rozvoje kulturního průmyslu. Zásadním momentem je v oblasti autorských práv důraz na politiku informování veřejnosti a spolupráce s občanským sektorem - usnesení tedy odmítá jako neefektivní restrikce, represi a zastrašování a doporučuje nekriminalizovat ktivity, jako je sdílení chráněného obsahu pro nekomerční účely.

Plný text usnesení viz zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0123&language=CS&ring=A6-2008-0063

Žádné komentáře: