úterý, dubna 08, 2014

Soudní dvůr EU k data retention - updated

Dnes v 9,30 rozhodl Soudní dvůr EU o spojených věcech C-293/12 a C-594/12, tedy o souladnosti "data retention směrnice" se základními lidskými právy na soukromí a ochranu osobních údajů.
"Soudní dvůr má za to, že směrnice tím, že stanoví povinnost uchovávat tyto údaje a možnost  příslušných vnitrostátních orgánů k nim přistupovat, zasahuje mimořádně závažným způsobem do základních práv na respektování soukromého života a na ochranu osobních údajů."
Soudní dvůr neomezil časové účinky rozsudku, prohlášení neplatnosti je tedy účinné ode dne, kdy směrnice vstoupila v platnost (sic!).
Kriticky se lze vyjádřit k závěrům, že "uchovávání údajů uložené směrnicí nemůže zasáhnout do podstaty základních práv na respektování soukromého života a na ochranu osobních údajů", stejně tak, že "uchovávání údajů uložené směrnicí lze sice považovat za způsobilé k dosažení cíle, který směrnice sleduje" (49).
Každopádně SDEU má za to, že "unijní zákonodárce překročil přijetím směrnice o uchovávání údajů hranice vymezené požadavkem na dodržování zásady proporcionality."
Problematické pak je:
- plošnost uchovávání
- absence objektivního kritéria limitující přístup orgánů k uchovaným datům
- relativně vágně určená doba uchovávání
- žádná prevence rizik zneužití údajů
- absence povinnosti uchovávat údaje v EU

Zdroje, komentáře:
Rozsudek v němčině.
Rozsudek v angličtině.
Tiskové prohlášení v češtině

Soubor deseti nejdůležitějších komentářů k tématu

Monografie k tématu (nezohledňuje rozhodnutí SDEU, ve svých závěrech ho ale předvídá obdobně).
MYŠKA, MatějPrávní aspekty uchovávání provozních a lokalizačních údajů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 136 s. Acta universitatis Brunensis Iuridica; Editio S; No 456. ISBN 978-80-210-6462-1.

Žádné komentáře: