neděle, října 13, 2013

ESĽP vo veci Delfi AS proti Estónsku: Zodpovednosť za anonymné komentáre na webe

Európsky súd pre ľudské práva vo štvrtok rozhodol vo veci Delfi AS proti Estónsku (podanie č.64569/09) ohľadom práva na slobodu prejavu v kolízii s ochranou osobnostných práv.

Prípad sa týkal zodpovednosti najväčšieho estónskeho spravodajského portálu ( Delfi AS) za urážlivé komentáre jeho čitateľov k článku ohľadom významnej trajektovej spoločnosti a jej aktivít. Anonymné komentáre boli pomerne ostré a národnými súdmi uznané za ohováranie. Portál, napriek tomu, že podľa svojho názoru plnil „notice-and-take-down obligation“, bol radou potvrdzujúcich rozhodnutí uznaný zodpovedným za spôsobenú ujmu. Portál následne podal sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva. Ten vyslovil názor, že nedošlo k porušeniu jeho práv, resp. článku 10 Dohovoru. „Odsudzujúce“ rozhodnutia estónskych súdov voči portálu uznal za opodstatnené, nakoľko komentáre boli veľmi urážlivé, portál zlyhal v zabránení ich zverejneniu, profitoval z ich existencie, umožnil ich autorom ostať v anonymite a penalizácia uložená národnými súdmi bola primeraná.

Európsky súd pre ľudské práva podporil názor, že vzhľadom na povahu článku, portál mal predvídať takéto komentáre („Thus, the Court considers that the applicant company was in a position to assess the risks related to its activities and that it must have been able to foresee, to a reasonable degree, the consequences which these could entail“). Bokom neostala ani otázka pasívnej legitimácie zodpovedného subjektu („Court is not convinced that measures allowing an injured party to bring a claim only against the authors of defamatory comments – as the applicant company appears to suggest – would have, in the present case, guaranteed effective protection of the injured person’s right to private life. It notes that it was the applicant company’s choice to allow comments by non-registered users, and that by doing so it must be considered to have assumed a certain responsibility for these comments.“). V neposlednom rade je rozhodnutie zaujímave aj z hľadiska skúmania transponovanej smernice o elektronickom obchode a smernice o službách informačnej spoločnosti.

Zdroj:

Žádné komentáře: