neděle, února 08, 2015

Bezpečnostní strategie České republiky 2015

V rámci nové Bezpečnostní strategie České republiky je pozornost opět věnována i kybernetické bezpečnosti.
Zajištění kybernetické bezpečnosti je označeno za jeden ze strategických zájmů (s. 7). Kybernetická bezpečnost byla, společně s energetikou a problémy imigrace, zařazena mezi nevojenské hrozby, jejichž závažnost se v současné době výrazně zvyšuje (s. 8).
Kromě upozornění na současnou expanzivní politiku Ruska (text na s. 11 se jinak číst nedá), která zahrnuje i kybernetické operace, obsahuje dokument i varování před úlohou kybernetických útoků v rámci politické a ekonomické špionáže, jako jednou z bezpečnostních hrozeb. Další bezpečnostní hrozbou provázanou s kybernetickými operacemi je ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury (s. 12).
Priority jsou pak na s. 16 formulovány následujícím způsobem:
"65. V souvislosti s hrozbou kybernetických útoků patří k prioritám vlády zajištění bezpečnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů pomocí vládního koordinačního místa pro okamžitou reakci na kybernetické bezpečnostní incidenty. ČR podporuje budování takových systémů, které umožňují širokou spolupráci všech aktérů, tedy i těch, kteří nejsou součástí veřejné správy a přispívají k výměně zkušeností z řešení kybernetických incidentů na národní a mezinárodní úrovni. Vláda prosazuje legislativní i nelegislativní opatření tak, aby byla v souladu s principy vývoje informační společnosti a s Národní strategií kybernetické bezpečnosti na období let 2015-2020. 

66. ČR upřednostňuje budování systémů pružné odolnosti schopných nejen minimalizovat dopady kybernetického útoku, ale také uvést systém rychle zpět do funkčního stavu. Prosazuje důsledné dodržování bezpečnostních standardů v informačních a komunikačních systémech provozovaných orgány veřejné správy. Podporuje také osvětu zaměřenou na kybernetickou a informační bezpečnost, neboť široká veřejnost může být tím nejzranitelnějším prvkem celého systému. Definuje způsoby ochrany citlivých informací, s nimiž je nakládáno v informačních systémech provozovaných orgány veřejné správy, a především těch informačních systémů, které jsou nezbytné k zajištění chodu kritické infrastruktury státu. 

67. ČR se aktivně podílí na rozvoji opatření proti kybernetickým hrozbám v rámci mezinárodních organizací, zejména EU a NATO. Podporuje posílení mezinárodní soudní a policejní spolupráce s cílem dopadení pachatelů kybernetických útoků. ČR se připojuje k iniciativám prosazujícím tvorbu mezinárodních právních norem upravujících problematiku kybernetické bezpečnosti."


Žádné komentáře: