úterý, listopadu 11, 2014

UNCITRAL Working Group III: Online Dispute Resolution

Před nedávnem (20. – 24. 10. 2014) proběhla ve Vídni devátá schůze pracovní skupiny pověřené sestavením vzorových pravidel, které by upravovaly rozhodování mimosoudních sporů online. Činnost pracovní skupiny poznamenávají bohužel neustále přetrvávající rozpory, a to zejména v souvislosti s řešením sporů online závazným rozhodčím řízením. Důvodem tohoto rozporu je ochrana spotřebitele omezující sjednání rozhodčí doložky v některých státech (zejména Evropské unie). Oproti tomu stojí Spojené státy americké, kde je tradice rozhodčího řízení mnohem silněji zakotvena a spotřebitel často volí mimosoudní rozhodování (s možností vydat rozhodčí nález) oproti klasickému soudnímu řízení. Je to dáno zejména z důvodu rychlosti a nižších nákladů na vedení řízení. Došlo proto k rozdělení pravidel na tzv. two track approach (2013) - řízení končící vydáním rozhodčího nálezu a řízení končící pouze ve smluvně závazné fázi tzv. doporučením (recommendation). Na jednání bylo navrženo jisté zjednodušení možnosti sjednat rozhodčí doložku. Po splnění podmínek kladených danými státy by mohla být doložka sjednána způsobem tzv. second click. Pokud by se tedy nepodařilo spor urovnat v nezávazných fázích, mohly by strany posléze souhlasit, že spor bude rozhodován v rozhodčím řízení. Tento přístup se nesetkal ale s velkým úspěchem a konečný posun vývoje vzorových pravidel se tak opět zasekl. Na to, že bylo plánováno, že pravidla by mohla být připravena již minulý rok, je posun díky obstrukcím minimální a bohužel zabere ještě mnoho času. ODR skýtá obrovský potenciál, ale vzorová pravidla, zdá se, jeho další rozšíření v dohledné době nepodpoří.

Dostupné informace o činnosti pracovní skupiny.

Pavel Loutocký

Žádné komentáře: