úterý, září 02, 2014

Nařízení eIDAS

V Úředním věstníku bylo publikováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. Nařízení ma za cíl nahradit nepříliš úspěšnou úpravu elektronického podpisu a vytvořit evropský systém vzájemného uznávání důvěryhodných elektronických identit. Jedná se o poměrně revoluční úpravu s velkým dopadem především do oblasti soukromoprávního jednání a podávání písemností v procesech autoritativní aplikace práva. V českém právu přináší vedle nového pojetí autentizace elektronických forem právního jednání i změnu nikoli zcela šťastné úpravy právního jednání v občanském zákoníku (občanský zákoník je novým nařízením jednak v některých částech materiálně derogován, jednak bude nutno na základě nové úpravy uvažovat o jeho novelizaci tam, kde chybějí vzájemné systematické vazby).

Plný text nařízení viz zde.

Žádné komentáře: