čtvrtek, března 31, 2011

Data retention v ČR protiústavní
Dnešním nálezem zrušil Ústavní soud ustanovení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních
a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání.
Zrušná ustanovení a vyhláška nesplňuje podle Ústavního soudu "ústavněprávní limity, neboť nesplňuje požadavky plynoucí z principu právního státu a je v kolizi s požadavky na omezení základního práva na soukromí v podobě práva na informační sebeurčení ve smyslu čl. 10 odst. 3 a čl. 13 Listiny, které plynou z principu proporcionality."

V rámci nálezu Ústavní soud i poznamenal, že navrhovatelé "zapomněli" na §88a TrŘ, které by bylo takté vhodno upravit tak, aby bylo ústavně konformní.
Narozdíl od německého Spolkového ústavního soudu zamítl (i když jen ve formě obiter dicta) český Ústavní soud i princip data retention jako takový, což lze kvitovat s povděkem.

Rozhodnutí bude analyzováno v dalším čísle Revue pro právo a technologie.

Plný text nálezu.

Žádné komentáře: