úterý, února 09, 2016

Zajímavá rozhodnutí

Vzhledem k tomu, že se za uplynulou dobu nakupila zajímavá rozhodnutí, přinášíme je i přes jejich rozdílná témata a obsahovou kvalitu v jednom postu:

Ústavní soud se konzistentně se svojí předchozí rozhodovací praxí a současnou českou doktrínou vyjádřil k otázce nutnosti elekotrnického podepsání podání učiněného oprávněnou osobou prostřednictvím datové schránky.
Plný text rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 3042/14 viz zde.

Ve starším rozhodnutí se podobně konzistentním způsobem vyjádřil Nejvyšší soud k pravé mezeře v právu týkající se okamžiku doručení datové zprávy do datové schránky soudu (podobnou otázku pro soudní řízení správní již dříve řešil stejným způsobem s pozitivním doktrinálním ohlasem i Nejvyšší správní soud). V této souvislosti připomínáme, že 24. 2. bude plénum Nejvyššího soudu rozhodovat o komplexním stanovisku řešícím další pravé mezery v doručování do datových schránek.
Plný text rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 3325/2013 viz zde.

Soudní dvůr se zabýval dovoleností trestního stíhání osob zprostředkovávajících on-line sázkové služby poskytované přeshraničně z jiných členských států. Konstatoval (vzhledem k předchozí judikatuře týkající se přeshraniční ochrany práv duševního vlastnictví poněkud překvapivě), že takové stíhání je rozporné s principem volného pohybu služeb.
Plný tex rozhodnutí ve věci C-336/14 viz zde.

Soudní dvůr se rovněž vyjádřil k otázce vymáhání práv z licence k ochranné známce Společenství, která nebyla zapsána do rejstříku.
Plný text rozhodnutí ve věci C-163/15 viz zde.

Žádné komentáře: